hun eng ger
BaBér a Facebookon

Változik a csed és a gyed

2021. Június 23. 12:37 - siteadmin2021. július 1-jétől mind a csecsemőgondozási díjra, mind a gyermekgondozási díjra vonatkozóan több módosítás is hatályba lép.

Változás a csecsemőgondozási díj kapcsán

2021. július 1-jétől a legjelentősebb változás, hogy a csecsemőgondozási díj alapját képező naptári napi alap, illetve naptári napi jövedelem hetven százalékáról száz százalékra nő. Ugyancsak 2021. július 1-jétől lép hatályba az a változás is, amely arra vonatkozik, hogy mikor nem jár a csecsemőgondozási díj. A hatályos szabály alapján az alábbi két esetben nem jár a csecsemőgondozási díj:
  1. Nem jár a csecsemőgondozási díj, ha az ellátásban részesülő bármilyen jogviszonyban – kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Erre vonatkozóan a jogszabály azt is rögzíti, hogy nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is –, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre. 

  2. A másik eset, amikor nem jár a csecsemőgondozási díj, arra vonatkozik, amikor a biztosított a szülési szabadságnak tartamára a teljes keresetét megkapja. Ez esetben a törvény kitér arra is, hogy ha a keresetét részben kapja meg az ellátásra jogosult, akkor csak az elmaradt kereset után jár a csecsemőgondozási díj. 
2021. július 1-jétől a fenti szabály helyébe egy kizáró ok lép, amely a következő: 

„Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.” 

A törvény indokolása alapján a fenti egyszerűbb szabályozás kialakítására azért került sor, mert a keresetre és keresőtevékenységre vonatkozó fogalom-meghatározásból következik, hogy a csecsemőgondozási díj folyósításának valójában jelenleg is egyetlen korlátja van, a keresőtevékenység folytatása, és nincs jelentősége annak, hogy a jogosult a keresetét részben vagy egészben kapja-e meg.

Gyermekgondozási díjra vonatkozó változások

Mikor nem jár az ellátás?

A gyermekgondozási díj esetén módosul az a szabály, amikor nem jár a gyermekgondozási díj. Jelenleg hatályos szabály alapján többek között akkor nem jár a gyermekgondozási díj, ha az arra jogosult személy a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezi el, kivéve ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, illetve az ellátást biztosító intézmény rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézmény. 

2021. július 1-jétől a kivételek köre bővül a nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanuló, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben részt vevő jogosulttal. Azaz 2021. július 1-jétől nem jár a gyermekgondozási díj, ha a gyermeket bölcsődében, mini bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezték el, kivéve ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, vagy nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanul, illetve felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, vagy az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújt.

A hatályos szabály alapján továbbá akkor sem jár a gyermekgondozási díj, ha a jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve többek között az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást kap, vagy ha a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül és a csecsemőgondozási, örökbefogadói vagy a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. 2021. július 1-jétől a fenti szabály leegyszerűsödik, és kibővül az ellátások köre a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátással. Azaz 2021. július 1-jétől a fenti szabály úgy szól, hogy nem jár a gyermekgondozási díj, ha a jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve többek között a Tbj. szerinti álláskeresési támogatást, a rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást.

Gyermekgondozási díj maximális összegének felülvizsgálata

Tekintettel arra, hogy a gyermekgondozási díjnak maximális összege van, amely a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, így évente azt hivatalból felül kell vizsgálni, és újra meg kell állapítani a maximális összegben. A hatályos szabály ezt a felülvizsgálatot a következőképpen szabályozza: 

„A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.”

2021. évi minimálbér emelésére csak 2021. februárjától került sor. Felkészülve az idén beállt helyzetre, 2021. július 1-jétől a módosítás már úgy rendelkezik, hogy a gyermekgondozási díj összegét a  minimálbér – a hallgatói (diplomás) gyed esetén a garantált bérminimum – emelésének napjától számított 15 napon belül kell hivatalból felülvizsgálni, és a megemelt minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével – ha kormányrendelet korábbi időpontot nem állapít meg – az emelés napjára visszamenőlegesen újra meg kell állapítani. 

Megjegyzés: Ugyancsak a fenti felülvizsgálatot kell alkalmazni az egybeszámított gyermekgondozási díjnál is. 
 
Nevelőszülő gyermekgondozási díja

Gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő is, ha többek között
  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyidejűleg fennálló Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és
  • a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.
A módosítás ez utóbbi feltételt pontosítja a nevelőszülő kapcsán, mely szerint a  365 nap biztosítási idő meglétét a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének a nevelőszülőnél történő kijelölését megelőző két éven belül kell vizsgálni.

Méltányosság alapján járó gyermekgondozási díj

2021. július 1-jétől nő a méltányosságból megállapított gyermekgondozási díj összege. Jelenleg ez az összeg a minimálbért nem haladhatja meg, míg 2021. július 1-jétől a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-át nem haladhatja majd meg.

További változások

Végezetül meg kell említeni néhány pontosítást. Az ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg járó ellátások körébe bekerült az örökbefogadói díj. Ugyancsak kiegészült az örökbefogadói díjjal a szülőknek, a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidejűleg járó ellátások köre.
Pontosul a „nagyszülői” gyed-nél a jogosultság. Jelenleg a biztosított nagyszülővel együtt élő biztosított házastárs lehet jogosult a „nagyszülői” gyermekgondozási díjra. 2021. július 1-jétől már nem elvárás, hogy a fenti esetben a nagyszülő biztosított legyen.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

Blog témakörök
Blog archivum