hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog


Változások a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz, valamint a baleseti táppénz vonatkozásában.

Szeretnénk tájékoztatást adni a július 5-én, a Magyar Közlöny 116. számában kihirdetett, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvényről, valamint az ehhez kapcsolódó 254/2013. (VII. 5.) kormányrendeletről.

A törvény és a rendelet többek között módosítja a táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj szabályait. A jelentősebb változásokat az alábbiakban ismertetjük:


Terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díjra vonatkozó módosítások:

1.) A kifizetőhelyeknek, illetve az egészségbiztosítónak a 2013. július 14-ét követően kezdődő terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj megállapításakor határozatot kell hozniuk
  • az ellátás folyósításának időtartamáról és
  • naptári napi összegéről.
A törvény ezzel egyidejűleg rögzíti, hogy ugyanazon személy részére, ugyanazon gyermekre tekintettel benyújtott a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj iránti kérelmet újra elbírálni nem lehet. Ez esetben a terhességi-gyermekágyi segélyt vagy a gyermekgondozási díjat a fenti határozatban megállapított összegben kell folyósítani. A szabályozásnak az az alapja, hogy a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj feltételeinek a megállapítást megelőzően már fenn kell állnia.

2.) 2013. július 5-ét követően hatályos az a szabály, hogy a biztosított írásban kérheti a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj folyósításának szüneteltetését. A kifizetőhelynek, illetve az egészségbiztosítónak ez esetben a folyósítás szüneteltetéséről nem kell határozatot hozni. Az ellátás folyósításának szünetelése és a határozathozatal alóli mentesség az indoklás szerint azért szükséges, mert „gyakran előfordul, hogy a kismamák 1-1 napra munkát vállalnak, és kérik azokra a napokra az ellátás folyósításának szünetelését. Tekintettel arra, hogy ez akár havonta több ízben is előfordulhat, így indokolatlanul nagy terhet róna az ellátást megállapító szervnek a szünetelésről döntést hoznia.”

3.) A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj folyósítására vonatkozóan a jogszabály előírja, hogy ezeket az ellátásokat havonta utólag kell folyósítani, kifizetőhelyek esetében a bérfizetési napon, egyéb esetekben a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. 2013. július 5-ét követően ez a szabály úgy módosul, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat egyszer utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani, de legkésőbb a bérfizetési napon.


Keresőképtelenségre vonatkozó módosítás:

Keresőképtelenségi esetek 2013. július 5-ét követően az alábbiakkal egészülnek ki:

1.) Keresőképtelen a szülő a 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.  Ez esetben a szülőt megillető táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 50 százaléka. A táppénz napi összege természetesen ez esetben sem haladhatja meg a napi maximális összeget.

A fenti szabályra tekintettel – a törvénnyel egy időben – módosult a kormányrendelet is, mely szerint az osztószám megállapításánál (1997. évi LXXXIII. törvény 48. §-ának (2) bekezdése) a biztosításban töltött napok számát csökkentik azon fizetés nélküli szabadság napjai, amelyeket a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolására, illetve fekvőbeteg intézményben történő tartózkodásra vettek igénybe.

2.) A méltányosságból adható táppénz tekintetében keresőképtelennek minősül az a szülő, aki 12 éves vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermekét otthon ápolja vagy ezen gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.

A kormányrendelet rögzíti, hogy a 12-18 év közötti beteg gyermek utáni méltányossági táppénz előzményeként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak.


Táppénz megállapítására vonatkozó változtatások:

2013. július 15-i hatályba lépéssel alkalmazandó, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni.

2013. július 15-i naptól a pénzbeli ellátás megállapítása az alábbiak szerint alakul:

  • Első lépés: A táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.(48. § (2) bekezdés)
  • Második lépés: Ha a biztosított a fenti időszakban nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. (48. § (3) bekezdés, amely nem változott)
  • Ha a biztosított a fenti (2)-(3) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya, táppénzét a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. (48. § (6a) bekezdés)
  • Ha a biztosított a (2)-(3) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, és a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nincs legalább 180 naptári napi folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor táppénzét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem. (48. § (6b) bekezdés)
Megjegyzés:

A fenti szabályokat 2013. július 14-ét követően kezdődő ellátások esetében kell alkalmazni. 48. § (3)-(7) bekezdése egy kivétellel nem változik. A kivétel a (4) bekezdésben található, mely szerint a minimálbérnél kisebb jövedelem esetén elsődlegesen a tényleges jövedelmet és csak másodlagosan kell a szerződés szerinti jövedelmet figyelembe venni.


Egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok:

A kormányrendelet 2013. július 15-i hatályba lépéssel rendelkezik az egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén alkalmazandó eljárásról.

Az egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyoknál, a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napokat abban a jogviszonyban kell figyelembe venni, amelyik előbb kezdődött. Ha a megszűnt jogviszonyok egy időben kezdődtek, akkor a biztosításban töltött napokat annál a biztosítási jogviszonynál kell figyelembe venni, amelyikben magasabb a jövedelem, azonos jövedelem esetén a biztosított választása szerint.


Baleseti táppénz:

A módosítás szabályozza az ügyintézési határidő kezdetét arra az esetre, ha a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem azért nem bírálható el, mert a baleset üzemiségére vonatkozóan még nem született döntés. 2013. július 15-i nappal lép hatályba az a szabály, hogy ez esetben a kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő kezdő napja a baleset üzemiségét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nap.

Továbbá a kormányrendelet kiegészült a baleset meghatározásával, mely szerint balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más (testi, lelki) egészségkárosodást vagy halált okoz.


Átmeneti rendelkezések:

2013. július 15-ét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a megállapításkor hatályos szabályok alapján megállapított összegben kell továbbfolyósítani.

2014. május 11-ét megelőzően született gyermekekre igényelt és megállapított terhességi gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 15-ét megelőzően hatályos szabályok alapján járna.

Amennyiben a biztosított a 2014. május 11-ét megelőzően született gyermekre tekintettel igényel terhességi gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, úgy a biztosítottnak – az igény bejelentésével egyidejűleg – a foglalkoztatónak át kell adnia az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más munkáltató által kibocsájtott jövedelemigazolást. Foglalkoztató hiányában a biztosítottnak a terhességi-gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj iránti kérelemmel együtt a fenti jövedelemigazolásokat az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez kell benyújtania.


Hozzászólás 1 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum