hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog
2019-ben az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak szabályai is módosultak. Az alábbiakban a táppénz, a csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj fontosabb változásait ismertetem, de nem térek ki a külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerint foglalkoztatott személyekre vonatkozó változásokra.


Hallgatói gyermekgondozási díj

A hallgatói gyermekgondozási díjra 2018. december 31-ig többek között az volt jogosult, aki magyar nyelvű képzésen folytatta a tanulmányait. 2019. január 1-jétől azonban a fenti szabály oly módon változott, hogy nem zárja ki azokat a magyar állampolgárokat sem ezen ellátásból, akik államilag elismert felsőoktatási intézményben idegen nyelvű például angol képzésben folytatják a tanulmányaikat.

Mindezek alapján a hallgatói gyermekgondozási díj egyik feltétele 2019. január 1-jétől, hogy a szülő nő a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Azaz 2019. január 1-jétől a hallgatói gyermekgondozási díjra jogosult az is, aki magyar nyelvű képzésen vesz részt, és az is, aki olyan idegen nyelvű képzésen folytatja/folytatta a tanulmányait, amely nem kizárólag külföldi állampolgárok részére került meghirdetésre.

Keresőképtelenség igazolása

A keresőképtelenség jogviszonyonkénti, eredeti orvosi igazolással történő igazolása kapcsán pontosításra került a 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet 41. §-a. A módosított jogszabály rögzíti, hogy a táppénz megállapítása iránti kérelemben a keresőképtelenséget a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított eredeti orvosi igazolással, a kórházi (klinikai) ápolást, valamint a szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodását a kórház (klinika) által kiállított igazolással kell igazolni.

A keresőképtelenség igazolásával függ össze a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet kiegészítése is, amely kimondja, hogy a kezelőorvos minden egyes jogviszonyban külön-külön elbírálja a keresőképtelenséget, és minden jogviszony esetében külön naplószámon rögzíti az Orvosi Naplóba, továbbá kiállítja az „Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről”, és „Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” igazolást, valamint rögzíti a nyomtatványon a biztosított munkakörét.

Az idei módosítás azt is lehetővé tette, hogy ha a beteg a táppénzre jogosultságot kimerítette, akkor az orvos a rendszerében ezt is tudja rögzíteni oly módon, hogy az orvos a keresőképtelenségét „L” kóddal lezárja, és a lezárás tényét a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. A továbbra is fennálló, folyamatos keresőképtelenség esetén a biztosított kérésére az orvos kiadja „Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” szóló igazolást.

Pénzbeli ellátás, baleseti táppénz járulékalapja

A tavalyi szabály úgy rendelkezett, hogy a pénzbeli ellátás, valamint a baleseti táppénz összegének megállapításakor a jövedelemadó előleg megállapításához bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe venni, amely hónapra a bevallás készült. Idén ez a szabály kiegészült az időszak kifejezéssel, azaz a bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra a hónapra, illetve időszakra kell figyelembe venni, amely hónapra, illetve időszakra a bevallás készült.
 
A fenti módosítás a gyakorlati élethez igazította a szabályt, hiszen vannak olyan biztosítottak például a biztosított mezőgazdasági őstermelő , akik nem havonta, hanem negyedévente kötelesek bevallást benyújtani.

Továbbá a tisztségviselők kapcsán kiegészült 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet azzal a szabállyal, hogy az 1997. évi LXXX. törvény (1) bekezdés g) pontja szerinti biztosított pénzbeli ellátás, valamint baleseti táppénz iránti kérelmének elbírálása során a pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra tekintettel az kifizetésre került.


Méltányosság keretében megállapított pénzbeli ellátások

2019. január 1-jétől méltányossági jogkörben hozott döntés esetén két szabály is hatályon kívül került. Ennek keretében 2019. január 1-jétől nem alkalmazható az a szabály, hogy méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartama újabb ellátás megállapítására nem jogosít. Erre tekintettel 2018. december 31-éig például a csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kellett számítani a biztosítás megszűnését követően, méltányosságból megállapított táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj – kivéve a 42/E. § alapján megállapított gyermekgondozási díj – folyósításának az idejét. A fenti szabály alapján azonban idén erre már nem kerülhet sor.
Továbbá hatályon kívül került az a szabály is, amely kimondta, hogy a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, és azt bíróság előtt kizárólag semmisségére hivatkozva lehet megtámadni.

Összeszámítás

Az összeszámítás szabálya, amely megszűnt biztosítási jogviszony esetén alkalmazandó, pontosításra került. Tavaly a jogszabály úgy rendelkezett, hogy
 • megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját, össze kell számítani a fennálló biztosításban töltött napokkal,
 • ha a biztosított több fennálló jogviszonyából kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a fennálló biztosítás kezdő napját megelőző napjait.
A fenti szabály kiegészült azzal, hogy csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj esetén
 • a gyermek születésének napján fennálló biztosítási jogviszony kezdő napját össze kell számítani a fennálló biztosításban töltött napokkal, illetve
 • ha a biztosított több fennálló jogviszonyából kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a gyermek születésének napját megelőző napjait.

Biztosítási jogviszony kezdete

Pontosításra került a biztosítási jogviszony kezdete, mely szerint az 1997. évi LXXXIII. törvény 39/A. § (1) bekezdésének, 42. § (4b) bekezdésének, 42/D. § (6) bekezdésének és 48. § (8) bekezdésének alkalmazásánál a biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult a biztosítási jogviszony megszűnését követő 30 napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik.


Az egészségbiztosítási ellátások felső határa

Tavaly decemberi hírlevelünkben ugyan már szó volt róla, de a teljesség kedvéért jelen hírlevélben is szerepeltetem a felső határokat:

Jövedelem hiányában a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj havi összege
 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér,
 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum
 • 70 százaléka.
 • táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
 • a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Ellátások

2019. évi felső határ

hallgatói, ún. diplomás gyermekgondozási díj: a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén


104 300 forint/hó

hallgatói, ún. diplomás gyermekgondozási díj a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén


136 500 forint/hó

táppénz napi felső határa

9 933 forint/nap

gyermekgondozási díj havi felső határa

208 600 forint/hó

Megjegyzés: Álláskeresési támogatásban részesülő személy esetén, ha az Ebtv. 40. § (1) bekezdése alapján a csecsemőgondozási díj, illetve az Ebtv. 42/A. § (1) bekezdése alapján a gyermekgondozási díj kerül megállapításra, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincad részét.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella / közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzserHozzászólás 0 hozzászólás2019-ben egy új díjazás került bevezetésre a gyermekek otthongondozása kapcsán, amely a gyermekek otthongondozási díja megnevezést kapta. Az alábbiakban erről az új szociális ellátásról adunk részletes tájékoztatást.

Az ápolási díj egy olyan szociális juttatás, amely annak a nagykorú személynek adható, aki otthon ápolja az állandó vagy tartósan gondozásra szoruló beteg hozzátartozóját. Az ápolási díj mértéke 2019-ben az alábbiak szerint alakul:
 • az a hozzátartozó jogosult havi bruttó 37 490 forint ápolási díjra, aki állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és az ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság nem áll fenn;
 • fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén – ha kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételei nem állnak fenn –, emelt összegű ápolási díj állapítható meg, amely kerekítve bruttó havi 56 400 forint;
 • kiemelt ápolási díj, melynek összege kerekítve bruttó havi 67 485 forint.
2019-ben a fenti ápolási díjakon túl bevezetésre került a gyermekek otthongondozási díja, amelynek rövidített elnevezése GYOD. 

Ki jogosult erre az új szociális ellátásra?

Gyermekek otthongondozási díjára az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő (továbbiakban: szülő) jogosult, aki 
 • a  súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy
 • a tartós betegségéből eredően – azaz előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul – önellátásra képtelen gyermekéről
gondoskodik.

Megjegyzés: Önellátásra képtelen a  gyermek, ha a szakértő ezt a tényt szakvéleményben megállapítja. Az önellátásra való képtelenség megállapításának szempontrendszerét a 63/2006. III. 27. Korm. rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 6 év alatti ápolt gyermek esetében az önellátási képesség mértékét és az önellátásra való képtelenség tényét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolására jogosult szakorvos, 6 év feletti gyermek esetén a járási hivatal által kirendelt szakértő igazolja.

A gyermekek otthongondozási díja iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes kerületi (járási) hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy akár a kormányablaknál is be lehet nyújtani. Az ellátás folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

A gyermekek otthongondozási díja a fenti szülőn kívül megállapítható a gyermekkel közös háztartásban élő másik hozzátartozó számára is, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, azonban a szülő
 • meghalt, 
 • szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése alapján szünetel, 
 • szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy 
 • a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályoztatva van. 

Milyen mértékű a gyermekek otthongondozási díjának a havi összege?

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2019. évben havonta bruttó 100 000 forint. Abban az esetben, ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akikre a fentiekre tekintettel a  gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, akkor számára – e  feltételek fennállásának időtartama alatt – havonta bruttó 150 000 forint ellátást kell folyósítani.

A  gyermekek otthongondozási díja folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, így a fenti összegből – kivéve a nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt – 10 százalék nyugdíjjárulék kerül megfizetésre.

Megjegyzés: A fenti összeg megállapításakor figyelembe veszik az egyéb rendszeres pénzellátásokat is, kivéve például adott feltételek esetén a  szülő részére folyósított saját jogú nyugellátást, korhatár előtti ellátást, továbbá a szülő részére folyósított csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozást segítő ellátást, ha azt nem a gyermekek otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel állapították meg, továbbá a gyermeknevelési támogatást. 

Mikor kell megszüntetni a gyermekek otthongondozási díját?

Nem jogosult gyermekek otthongondozási díjára a szülő, ha
 • a  gyermek 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve 
 • a  gyermek köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
 • a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
 • az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
 • a  köznevelési, illetve a  felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a  nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg;
 • adott rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a  gyermekek otthongondozási díjának összegét;
 • szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója; vagy
 • keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az  otthon történő munkavégzés kivételével – a  napi 4 órát meghaladja.
A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot a fentieken túl meg kell szüntetni akkor is, ha
 • az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek,
 • az ápolást, gondozást végző szülő a kötelezettségét nem teljesíti,
 • az otthon gondozott gyermek meghal,
 • az  ápolást, gondozást végző szülő vagy az  otthon gondozott gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • azt az ápolást, gondozást végző szülő kérte, vagy
 • az  ápolást, gondozást végző szülő a  gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza azzal, hogy ez esetben a döntés véglegessé válásától számított hat hónapon belül az ellátás ismételten nem állapítható meg.

Keresőtevékenység a gyermekek otthongondozási díjának folyósítása alatt

A gyermekek otthongondozási díja mellett – az ápolási díjhoz hasonlóan – lehet keresőtevékenységet folytatni, de csak időkorlát mellett. A szülő jogosult a keresőtevékenység esetén az otthongondozási díjra,  ha olyan keresőtevékenységet folytat, amelynek munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg. Kivételt jelent ez alól a szabály alól, ha a keresőtevékenységet otthon folytatja, hiszen ez esetben a munkavégzés ideje nem, illetve nehezen mérhető. Amennyiben biztosítási jogviszonyban kerül sor a keresőtevékenységre, és a szülő ezen jogviszonyában keresőképtelen lesz, akkor gyermekek otthongondozási díja mellett jogosult lesz táppénzre is.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella // közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzserHozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum