hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting BlogA koronavírusjárvány idején mind az egészségügyben dolgozóknál, mind a pedagógusoknál nagyon sokszor felmerült az a kérdés, hogy ha feltehetően munkájuk során kapták el a koronavírus-fertőzést, akkor mikor jogosultak táppénzre, és mikor állapíthatják meg a részükre a baleseti táppénzt. Az alábbiakban adott szempontok alapján áttekintjük a táppénz és a baleseti táppénz azonosságait és különbségeit, de a külképviseletekre és a tartós külszolgálatra most nem térünk ki. 

A társadalombiztosítás az üzemi balesetből, illetve a foglalkozási megbetegedésből eredő ellátásokat pozitívan kezeli. A legjobb példa erre a baleseti táppénz, amely a táppénzzel szemben passzív jogon is jár, és a figyelembe vett mérték, valamint az ellátás összege jóval magasabb a táppénz mértékénél és összegénél. Mindezek alapján hasonlítsuk össze a két ellátást!

Milyen típusú ellátás a táppénz és a baleseti táppénz?

Mind a táppénz, mind a baleseti táppénz biztosítási jogviszony alapján járó társadalombiztosítási ellátás. A táppénz egészségbiztosítás pénzbeli ellátása, míg a baleseti táppénz olyan pénzbeli ellátás, amely baleset esetén, azaz pontosabban üzemi baleset, és foglalkozási megbetegedés kapcsán állapítható meg.

A társadalombiztosítási ellátás kapcsán azt is meg kell említeni, hogy mind a táppénz, mind a baleseti táppénz akkor állapítható meg, ha azt az arra jogosult személy megigényli. Mindezek alapján nézzük meg, hogy ki jogosult ezen pénzbeli ellátásokra!

Ki jogosult táppénzre és baleseti táppénzre?

A táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van. Azaz táppénzre jogosult az, aki 
 • a biztosítási jogviszonyában 18,5 százalék mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett;
 • a biztosítási jogviszony fennállása alatt keresőképtelenné válik,
 • orvos által megállapítottan és igazoltan keresőképtelen.
Nézzük meg az utolsó két szempontot!

Biztosítási jogviszony

Biztosítási jogviszony fennállása alatt jár a táppénz. Ha például a határozott idejű munkaviszony, mint biztosítási jogviszony 2023. április 4-én megszűnik, és a volt munkavállalót az orvos 2023. április 5-én veszélyeztetett terhesnek minősíti, akkor a volt munkavállaló a jogviszony megszűnésére tekintettel nem jogosult táppénzre.

A táppénzzel szemben a baleseti táppénz passzív jogon is jár. A baleseti táppénz így annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében keresőképtelen lesz, vagy ugyanabból az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés eredően ismételten keresőképtelenné válik.

Megjegyzés: Nem jogosult azonban baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből, vagy foglalkozási megbetegedés eredően baleseti járadékban részesül.

Keresőképtelenség

A keresőképtelenséget az arra jogosult orvos állapíthatja meg és igazolja le. A keresőképtelenséget eredeti orvosi igazolással kell igazolni.

Táppénz esetén keresőképtelen az,
 • aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;
 • aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult;
 • az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
 • a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben;
 •  a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket a saját háztartásában neveli;
 • aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
 • akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható;
 • a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő, aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy ezen gyermek kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.
A fentiektől teljesen eltér a baleseti táppénz kapcsán a keresőképtelenség meghatározása. Baleseti táppénz esetén ugyanis az a személy minősül keresőképtelennek, aki 
 • az üzemi balesettel, illetve a foglalkozási betegséggel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy 
 • gyógyászati segédeszköz hiányában nem tud munkát végezni.

Táppénz, baleseti táppénz időtartama

A táppénz, hasonlóan a baleseti táppénzhez a keresőképtelenség időszakára jár. Ugyanakkor a két pénzbeli ellátás eltérő időtartamra állapítható meg. 

Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 6. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra,
 • de legfeljebb 1 éven át;
 • egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve otthoni ápolása és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén a gyermek egyéves koráig;
 • egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek 84 naptári napon át;
 • háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek 42, egyedülálló szülőnek 84 naptári napon át;
 • hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása és a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén évenként és gyermekenként a szülőnek 14, egyedülálló szülőnek 28 naptári napon át
jár azzal, hogy táppénz fenti folyósításának időtartamába be kell számítani a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egy éven belüli táppénzt, míg a gyermekápolási táppénz esetén, a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig eltöltött táppénzes napokat.

Megjegyzés: Nem számít előzménynek az az idő, amely alatt a biztosított egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, beteg gyermek ápolása, vagy közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás, hatósági elkülönítés vagy a járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt részesült táppénzben. 

Meg kell említeni, hogy biztosítás tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak, aki
 • 18 éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy
 • iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik, és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított.
Ezzel szemben a baleseti táppénz 1 éven keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása legfeljebb további 1 évvel meghosszabbítható. Ezen baleseti táppénz megállapításakor az előzetes biztosítási időt és táppénzfolyósítást nem kell figyelembe venni. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a baleseti táppénz időtartama esetén is érvényesül a baleseti ellátás pozitívabb megítélése. Ez a pozitív megítélés még erősebben érződik a baleseti táppénz mértékénél és összegénél.

Táppénz, baleseti táppénz mértéke

A táppénz olyan pénzbeli ellátás, amely felső határral rendelkezik, és függ a biztosítási idő hosszától és attól, hogy a biztosított járó- vagy fekvőbeteg kezelésben részesül. Mindezek alapján a táppénz összege a táppénz alap 60 százaléka, folyamatos, legalább 730 biztosításban töltött nap esetében.

Megjegyzés: Folyamatos a biztosítás, ha 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj – kivéve az ún. hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjat –, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának az ideje.

A táppénz a táppénz alap 50 százaléka, ha 
 • 730 napnál rövidebb a folyamatos biztosítási idő, vagy
 • a biztosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül, vagy
 • ha a szülő a 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.
Ezzel szemben a baleseti táppénz mértéke a baleseti táppénz alapját képező jövedelem 100 százaléka, úti baleset esetén annak 90 százaléka. 

Táppénz, baleseti táppénz összege

A táppénz felső határral kerülhet megállapításra, folyósításra, ezzel szemben a baleseti táppénznél nincs ilyen felső határ. 

Felső határ: A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (azaz például 2023-bann 464 000 forintnak) harmincad részét. Azaz a táppénznek felső határa 2023-ban 15 467 forint/nap. 

A baleseti táppénznek nincs felső határa. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy ha a sérült az első ízbeni baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés következtében, abban a jogviszonyában, amelyben a baleset érte újból keresőképtelenné válik, a baleseti táppénz összege a korábbinál kevesebb nem lehet.

Betegszabadság és méltányosság

Végezetül két különbséget meg kell említeni. A táppénz – a keresőképtelenség kódjától függően – járhat a keresőképtelenség első napjától, illetve a betegszabadság lejártától. Ezzel szemben a baleseti táppénz a keresőképtelenség első napjától jár.

A táppénz megállapítására sor kerülhet méltányossági eljárás keretében, ugyanakkor baleseti táppénzt méltányosságból nem lehet megállapítani. 

Szempontok Táppénz Baleseti táppénz
Mérték Táppénz alap 50 százalék, illetve 60 százaléka.
Baleseti táppénz alap 90 százalék, illetve 100 százaléka.
Az ellátásnak van felső határa? igen nem
Megállapítható biztosítási jogviszony megszűnését követően? nem igen
Időtartam
Maximum 1 év, figyelemmel a táppénz előzményre.

Megjegyzés: Gyermekápolási táppénzre más szabály vonatkozik.
A baleseti táppénz – az előzetes biztosítási időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül – 1 éven keresztül jár azzal, hogy az legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható. 
Méltányosságból megállapítható? igen nem


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser
Hozzászólás 0 hozzászólásA munkavállaló alapkötelezettségei közé tartozik mind a munkavégzési, mind a rendelkezésre állási kötelezettség. Vannak azonban olyan esetek, amikor a Munka Törvénykönyve mentesíti a munkavállalót ezen kötelezettségei alól. Az alábbiakban összefoglaljuk a törvényi mentesítéseket, és külön kitérünk arra is, hogy mely esetekben jár munkavégzés hiányában a távolléti díj.


A 2012. évi I. törvény (Mt.) 14 olyan esetet különít el, amikor a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Az alábbiakban pontokba szedve tekintsük át ezeket az élethelyzeteket!

1. 
A munkavállalónak nem kell sem munkát végezni, sem rendelkezésre állni a keresőképtelenség időtartamában, vagy ha egyébként munkaköre ellátására egészségi okból alkalmatlan. 

A munkavállalót terheli, hogy a keresőképtelenségéről orvosi igazolást kérjen, és azt a munkáltatónak benyújtsa. Ha a munkavállaló a saját keresőképtelensége kapcsán betegszabadságra jogosult, akkor ezen időtartamra a távolléti díj 70 százaléka illeti meg. A munkavállalónak a fenti távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül.

2.
A munkavállaló mentesül a munkavégzési és a rendelkezésre állási kötelezettség alól abban az időszakban, amikor emberi reprodukciós eljárással összefüggően, egészségügyi intézményben kezelik. A reprodukciós eljárással összefüggő kezelés időtartama szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, azonban ezen időszakra a munkavállalót távolléti díj nem illeti meg.

3.
Nem kell a munkavállalónak munkát végezni, és rendelkezésre állni, ha kötelező orvosi vizsgálaton – például munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálaton – vesz részt. A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, és ezen időszakra a munkavállalót távolléti díj illeti meg. 

4. 
A munkavállaló mentesül a munkavégzési és a rendelkezésre állási kötelezettség alól a véradáshoz szükséges, legalább 4 óra időtartamra. Esetükben is érvényesül, hogy munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, és ezen időszakra a munkavállalót távolléti díj illeti meg. 

5.
Ha a munkavállaló nő a gyermekvállalását követően olyan korán megy vissza dolgozni, amikor a gyermekét még szoptatja, akkor ezen időszakban a szoptató anya mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség aló a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára. A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, és ezen időszakra a munkavállalót távolléti díj illeti meg. 

6.
A munkavállaló mentesül a munkavégzési és a rendelkezésre állási kötelezettség alól hozzátartozója halálakor 2 munkanapra. Hozzátartozónak minősül házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. (Megjegyzés: Az Mt. 2023. januárjától a következőképpen határozza meg a gyermek fogalmát. Gyermek a családok támogatásáról szóló törvény szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, ideértve, ha a különélő szülők a közös szülői felügyelet gyakorlásakor a gyermeket saját háztartásukban egymást felváltva, azonos időtartamban nevelik, gondozzák.) A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, és ezen időszakra a munkavállalót távolléti díj illeti meg.

7.
A munkavállaló mentesül a munkavégzési és a rendelkezésre állási kötelezettség alól általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre. Ugyancsak érvényesül, hogy a munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, és ezen időszakra a munkavállalót távolléti díj illeti meg.

8.
Nem kell a munkavállalónak munkát végezni, és rendelkezésre állni arra az időtamtamra sem, amíg önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálatot lát el. A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, azonban erre az időszakra távolléti díjra nem jogosult. (1996. évi XXXI. törvény rendelkezik a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.)

9.
A munkavállalónak nem kell sem munkát végezni, sem rendelkezésre állni bírósági vagy hatósági eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra. A munkavállaló a munkáltatónak a bíróságtól vagy adott hatóságtól érkezett felhívással/idézéssel tudja igazolni, hogy mely időszakban lesz távol a munkából. A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, míg távolléti díjra csak akkor jogosult, ha a bírósági vagy hatósági eljárásban tanúként hallgatják meg.

10.
Mentesül a munkavállaló a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente legfeljebb 10 munkanapra. A munkavállalót a kérésének megfelelő időpontban – az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított 90 napon belül – kell mentesíteni. A rendelkezésre állás és munkavégzés alóli mentesítésre vonatkozó igényéről a munkavállaló legalább 5 munkanappal korábban köteles tájékoztatni a munkáltatót. A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, és ezen időszakra a munkavállalót távolléti díj illeti meg. 

11.
A munkavállalónak nem kell sem munkát végezni, sem rendelkezésre állni különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára. Ha például a munkavállaló lakásában bekövetkezett tűz, vagy hozzátartozójának balesete, vagy ónos eső miatt járhatatlan útviszonyok miatt nem tud munkába menni, akkor az Mt. alapján jogosan van távol a munkából. Természetesen a fenti jogszerű távollét esetén a munkavállalónak miharabb tájékoztatnia kell a munkáltatóját a távollétéről, és annak okáról. A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, azonban ezen időszakra távolléti díjra nem jogosult.

12.
Évente legfeljebb 5 munkanapra mentesül a munkavállaló a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából. Az évi maximum 5 munkanapot a jogosult kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni. A súlyos egészségi ok fennállását és a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, azonban ezen időszakra távolléti díjra nem jogosult.

13.
Mentesül a munkavállaló a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. Ide sorolható például a jogszerűen folytatott sztrájk időtartama. A munkavállalónak ezen távolléte szabadság szempontjából munkában töltött időnek minősül, azonban ezen időszakra távolléti díjra nem jogosult.

Megjegyzés: Meg kell említeni, hogy ha a munkáltató rendelkezik kollektív szerződéssel, akkor a kollektív szerződés a fentiekben leírtaktól csak a munkavállaló javára térhet el.

14.
Az utolsó mentesülési eset a kötelezettségszegésre vonatkozik. A munkáltató, ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb 30 napos időtartamra mentesítheti a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. A munkavállaló ezen időszakra jogosult lesz távolléti díjra, továbbá ezen távollét szabadság szempontjából is munkában töltött időnek minősül. 


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzserHozzászólás 0 hozzászólás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2023-ban

2023. Március 9. 16:49 - siteadminAz egyszerűsített foglalkoztatás egyfajta atipikus foglalkoztatási forma, jellemzően rövid időre létrejövő munkaviszonyt takar, meghatározott tevékenységek végzésére. Lassan itt a szezonja. Egyszerűsített foglalkoztatásnak számít az idénymunka (mezőgazdasági, vagy turisztikai) és az alkalmi munka is, aminek speciális formája a filmipari statiszta foglalkoztatása. 


Idénymunkára évi 120 napra lehet munkaviszonyt létesíteni egy-egy személlyel. Alkalmi munkára pedig összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra, egy hónapon belül maximum 15 naptári napra, egy éven belül pedig legfeljebb 90 napra lehet munkaviszonyt létesíteni. Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára és alkalmi munkára is létesít munkaviszonyt (nyilván ez több alkalmat jelent), akkor is az a szabály, hogy naptári évenként 120 napnál nem lehet hosszabb a foglalkoztatás. 

A Munka Törvénykönyve alapján alkalmi munkásból nem annyit foglalkoztathat egy cég, amennyit akar, hanem létszámarányosan maximált a felvehető emberek száma. Például ha nem foglalkoztat főállású alkalmazottat a munkáltató, akkor legfeljebb 1 alkalmi munkást vehet fel egy naptári napra vetítve, napi 2 alkalmi munkáshoz legalább 1-5 főállású alkalmazott kell, 4-hez minimum 6-20 főállású alkalmazott, 20 alkalmazott felett pedig a munkavállalók legfeljebb 20 százaléka lehet alkalmi munkás egy naptári napra vetítve. A naptári napra vetített létszám éves átlagban kell, hogy meglegyen, vagyis egyenlőtlenül is elosztható. A létszámkorlátozások nem vonatkoznak a filmipari statiszták egyszerűsített foglalkoztatására, illetve ha szociális szövetkezetnél valósul meg az egyszerűsített foglalkoztatás. 

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz elég a szóbeli megállapodás (de lehet munkaszerződést is kötni, ha a munkáltató nem kötelezett elektronikus bevallásra), és a munka megkezdéséig be kell jelenteni a NAV-hoz, elektronikusan (a 22T1042E jelű adatlapon), telefonon (a 185-ös számon), vagy mobilapplikáción. Ha meghiúsul a munkavégzés, rövid ideig (vagy a bejelentés után két órán belül, vagy aznap 9 óráig) vissza lehet vonni, vagy módosítani. 

Az egyszerűsített foglalkoztatásban legalább a minimálbér 85 százalékát kell megadni a dolgozónak (1134 forint/óra), illetve szakképzettséget igénylő munkakörben legalább a bérminimum 87 százalékát kell kifizetni a munkásnak (1483 forint/óra). A filmipari statisztánál a maximum szabott, alkalmi munkásként nettóban nem kereshet többet naponta, mint a minimálbér 12 százaléka (27 840 forint). 

Az egyszerűsített foglalkoztatásnál a közteher is egyszerűsített (minden szokásos foglalkoztatással kapcsolatos adót és járulékot kivált, a munkavállótól levonandó és a munkáltató által fizetendő közterheket is) és immár a minimálbérhez kötött:
 • mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a minimálbér 0,5 százaléka (idén 1160 forint/nap), 
 • alkalmi munkánál a minimálbér 1 százaléka (2320 forint/nap és 
 • filmipari statiszta alkalmi foglalkoztatásánál a minimálbér 3 százaléka (6960 forint/nap).
Van még néhány általános tilalom is, így az egyszerűsített foglalkoztatás nem alkalmazható a közszférában. A mezőgazdasági idénymunkás nem végezhet továbbfeldolgozási tevékenységet. Harmadik országbeli munkást pedig csak mezőgazdasági idénymunkára lehet felvenni. A munkáltató akkor sem alkalmazhat egyszerűsített foglalkoztatást, ha 300 ezer forintnál nagyobb adótartozása van.  


Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum