hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog

Kinek jár a februári 13. havi nyugdíj, vagy ellátás

2024. Január 16. 12:45 - siteadmin


Mutatjuk, kiknek jár februárban a 13. havi nyugdíj, vagy ellátás és kitérünk azokra is, akiknek nem jár.


A tizenharmadik havi nyugdíjat 2021-től vezették be újra – az első évben februárban még csak egyheti plusznyugdíj érkezett, 2022-ben viszont már megkapták az érintettek a teljes havi járandóságukat pluszban, ahogy 2023-ban is. 
2024-ben is egy teljes havi plusznyugdíj érkezik februárban, amelynek összege a 2024. januártól 6 százalékkal megemelt havi ellátással egyenlő.

Ahogy a Nyugdíjguru precízen kitért rá összefoglalójában, a 13. havi nyugdíj mellett van úgynevezett 13. havi ellátás is – mutatjuk, miben egyezik (jogosultság) és miben különbözik (érintettek köre) egymástól a két fogalom.

13. havi nyugdíjat az kaphat, aki

- öregségi teljes nyugdíjban (ide számít a nők40 is), özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban vagy mezőgazdasági járadékban részesül, feltéve, hogy már 2023-ban is legalább egy napig kapta valamelyik felsorolt ellátást. Ha a felsoroltak közül több ellátást is kap, akkor mindegyikre megilleti a 13. havi nyugdíj is.

13. havi ellátást az kaphat, aki 

- korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben vagy juttatásban, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, nemzeti gondozási díjban, házastársi pótlékban vagy házastárs után járó jövedelempótlékban részesül. Itt is az a szabály, hogy a februári pluszpénz csak akkor jár, ha 2023 legalább egy napján kapta már az érintett valamelyik ellátást, illetve hogy ha valaki többféle ellátást is kap, akkor mindegyikre jár a 13. havi is.

Fentiekből következik, hogy ha valakinek 2024-es dátummal állapították meg a fentiekben felsorolt valamelyik ellátását (tehát legalább egy napra nem volt jogosult már 2023-ban a juttatásra), akkor arra neki 2024-ben még nem jár 13. havi nyugdíj/ellátás.

A 13. havi nyugdíjat/ellátást automatikusan kiküldi a folyósító szerv, a szokásos rendben, és módon, a februári ellátással együtt.

Ha valaki jogosult lenne a 13. havi nyugdíjra/ellátásra, de idén januárban meghal, attól a pluszjuttatás még jár. Azt a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér (egymást követő sorrendben), ezek hiányában pedig az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés véglegessé válása napjától számított egy éven belül. Ebben az esetben a kifizetés nem hivatalból, automatikusan  történik meg, hanem kérelmezni kell.Hozzászólás 0 hozzászólás

2024. Egészségbiztosítás ellátásainak változása

2024. Január 16. 11:08 - siteadmin

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak 2024. évi változásairól.1.     Egészségbiztosítási pénzbeli ellátásainak felső határa:

A táppénz, az örökbefogadói díj és a gyermekgondozási díj felső határa az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján a következő:
-        táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
-        a gyermekgondozási díj, és az örökbefogadói díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a;
-        hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj – ha a biztosított nem rendelkezik adott jövedelemmel - havi összege:
         -  felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén 
            a jogosultság   kezdő napján érvényes minimálbér 70 %-a,
         -  mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén 
            a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 %-a.

A fenti ellátások maximális összege 2023. és 2024. években a következőképpen alakult:

 

Megjegyzés: Az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt minimálbért és garantált bérminimumot az ellátások tekintetében 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. Az ellátások fenti számításának alapja mindezek alapján a következő: minimálbér 2023. január 1-jétől havi bruttó 232 000 forint, míg 2024. január 1-jétől havi bruttó 266 800 forint. Garantált bérminimum 2023-ban havi bruttó havi 296 400 forint, míg 2024. január 1-jétől havi bruttó 326 000 forint.

 
2.     Változás a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjban:

2024. január 1-jétől bővült a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjra jogosultak köre.
A módosítás alapján „ Az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki a gyermeke születését megelőző két  éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben a  külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével, vagy magyar állampolgárként külföldi felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.”
Azaz hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjra az a magyar állampolgár is jogosult, aki külföldön bármely felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait.

3.     Ügyintézés:

2023. évi szabály alapján, ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásaira és a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állított ki. A foglalkoztató ezt a „Foglalkoztatói igazolás”-t  a biztosított által benyújtott igazolásokkal, és a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj iránti  kérelemmel/nyomtatvánnyal együtt 5 napon belül megküldte a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak.

A 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet módosítása alapján 2024. január 1-jétől személyre szabott ügyintézési felületen közzétett elektronikus űrlapot kell kitölteni. Azaz, a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató 2024. január 1-jétől a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra és a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához kiállítja a személyre szabott ügyintézési felületen közzétett elektronikus űrlapot. A kitöltött elektronikus űrlapot a biztosított által benyújtott igazolásokkal, továbbá a táppénz és a baleseti táppénz kivételével a Kincstár által a kérelem benyújtására rendszeresített – a biztosított által kitöltött és aláírt – elektronikus űrlappal együtt 5 napon belül, a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak.

Megjegyzés: Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a természetes személy - aki a külföldi foglalkoztatója helyett maga teljesíti biztosítással összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget -, a fentiekhez hasonlóan nyújthatja be a pénzbeli egészségbiztosítási ellátás és a baleseti táppénz iránti kérelmét.

A 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet módosítása alapján 2024. január 1-jétől, ha a kifizetőhelynek az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz iránti kérelem elbírálása során, a tényállás tisztázása keretében korábban más kifizetőhely vagy az egészségbiztosító által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásra vagy baleseti táppénzre vonatkozó adatokat kell beszereznie, akkor a kifizetőhelynek a székhelye szerinti illetékes kormányhivatalhoz kell megkereséssel fordulni. A kormányhivatal a kifizetőhely megkeresésére adatszolgáltatást teljesít.

Ki kell emelni, hogy nem változott az a szabály, hogy a foglalkoztató a kérelem, illetve az igazolások átvételét, beérkezését 2024. január 1-jétől továbbra is hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A fentiek kapcsán 2024. január 1-jétől hatályon kívül kerültek a következő szabályok:
-       Ha a biztosított a keresőképtelenség, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj igénybevétele vagy a szülés napját megelőző két éven belül 
        más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban állt, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, 
        baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett ezen nyomtatvánnyal, a foglalkoztató a „Foglalkoztatói igazolással” 
        együtt köteles benyújtani a 37. § szerint az Igazolványt.
-       Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a 38. § (3) bekezdés szerinti nyomtatványokat, ezt a tényt a „Foglalkoztatói Igazolás”-on jelezni kell.
-       Amennyiben az Igazolvánnyal kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet elbírálni.
        -  Ha az igénylő hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjat igényel és a szülés napján nem biztosított, akkor a nyomtatványhoz csatolni kell a hallgatói jogviszonyról 
           a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást, valamint, ha az igénylő valamely EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági
           igazolvány másolatát is.

4.     Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátásokra vonatkozó változások:

A méltányossági ellátást továbbra is kizárólag a kormányhivatal állapíthatja meg. A biztosított kérelmét – úgy ahogy tavaly is - a foglalkoztatóhoz nyújtja be. Igaz ez akkor, ha a foglalkoztató kifizetőhelyet működtetett. 

Mindezek alapján az eljárás 2024-ben a következőképpen alakul:
A biztosított a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmét a Kincstár által rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon továbbra is a foglalkoztatójához nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell – az Ebtv. 50.  § (3) bekezdésében foglalt, méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt kivéve – a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult, továbbá a táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást, javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. Ezt követően a foglalkoztató – akkor is, ha kifizetőhelyet működtet – a biztosított méltányossági kérelmét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Megjegyzés: Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a természetes személy - aki a külföldi foglalkoztatója helyett maga teljesíti biztosítással összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget -, méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmét – a foglalkoztatóhoz történő előterjesztést kivéve – a fentiek szerint nyújtja be.

2024. január 1-jétől a fentiek kapcsán bővült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság feladatköre. A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kerül a méltányosságból megállapított pénzbeli ellátás és egyszeri segély folyósításának feladata is.

5.     Visszafizetési eljárásra és a késedelmi pótlékra vonatkozó módosítások:

2023. december 31-éig hatályos szabály alapján
-        az 1000 forintot meg nem haladó visszafizetési kötelezettség esetén a visszafizetésre irányuló eljárást nem kell lefolytatni;
-        nem kell behajtani a kamat- és késedelmipótlék-tartozást akkor, ha a kötelezett terhére nyilvántartott követelés összege az 1000 Ft-ot nem haladja meg.
2024. január 1-jétől a fenti 1 000 forintos értékhatár 10 000 forintra nőtt.

6. Változás a keresőképtelenség meghatározásában

Közegészségügyi-, járványügyi okból fennálló keresőképtelenségnél kisebb módosítás (amit az alábbiakban vastagon szedve jelzek) került be a törvényi meghatározásban. Az új szabály rögzíti, hogy keresőképtelen az a nem beteg személy, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella
           közgazdasági szakokleveles jogász      
                 egészségügyi menedzser


Hozzászólás 0 hozzászólás


A bérszámfejtési feladatok szakszerű elvégzése nem csupán a jogszabályokból való naprakész felkészültséget, de nagyfokú koncentrációt is igényel, éppen ezért fontos, hogy korszerű szoftverrel automatizáljuk a folyamatokat. Lássuk, miért érdemes a BaBér bérszámfejtő programot használni!

Bérszámfejtés nagy cégek esetén

Minél nagyobb vállalatról vagy akár több vállalat ügyintézését kezelő bérszámfejtő cégről van szó, annál fontosabb, hogy minden lehetséges szoftveres eszközzel segítsük a bérszámfejtési munkát. Amennyiben több száz vagy még ennél is több munkavállaló bérszámfejtési feladatait kell elvégezni, az automatizáció minden esetben időt és energiát spórolhat, ráadásul a munkavégzés pontosságát is segíti. Legyen szó a különböző adatszolgáltatásokkal vagy bevallásokkal kapcsolatos határidők betartásáról vagy a jogszabályoknak megfelelő pontos kalkulációk elvégzéséről, egy professzionális bérszámfejtő program nagyban segítheti a hatékony munkavégzést.

Miben segíthet a BaBér bérszámfejtő program?

Saját fejlesztésű szoftverünk, a BaBér egy Windows-alapú programcsomag, amely minden tekintetben megfelel a kor követelményeinek. Egyszerű kezelőfelülete, moduláris felépítése és a folyamatos frissítés lehetősége garantálja, hogy hosszú évek használata során sem kell majd aggódni az amortizáció miatt. A BaBér legfontosabb előnye a folyamatos jogszabálykövetés, amely segítségével a szoftver minden egyes frissítéssel automatikusan igazodik a legújabb törvényi változásokhoz, elkerülve az esetleges hibákat. A BaBér mindemellett igen felhasználóbarát kialakítással rendelkezik, amelynek segítségével bárki könnyedén elvégezheti a szükséges feladatokat.

A BaBér különleges előnyei:

- Hálózatban is használható szoftvercsomag, így használatával akár nagyobb több telephellyel rendelkező nagyobb vállalatok bérszámfejtése is egyszerűvé tehető.

- Segítségével többféle munkavállalói csoport is kialakítható, így egyedi igények szerint még átláthatóbbá tehető a bérszámfejtési munka.

- A program a jogszabálykövetést garantáló alapbeállítások mellett könnyedén paraméterezhető, ráadásul moduláris felépítése miatt számos webalapú modullal egészíthető ki, így hozzáigazítható a cég és a bérszámfejtő saját igényeihez.

- Egyszerűen frissíthető szoftver, amely minden fontos fájlformátumot képes kezelni, és lehetővé teszi a különböző adatok egyszerű importálását.

Szeretne többet tudni szoftvercsomagunkról? Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kérjen cégére szabott árajánlatot most!


 


Hozzászólás 0 hozzászólás

Hatékony online munkaidő nyilvántartás

2024. Január 5. 13:46 - siteadmin

 online munkaidő nyilvántartás


Az e-Jelenlét online munkaidő-nyilvántartó rendszer a telephelyen és az attól távol lévő helyeken dolgozó munkavállalók online - bárhonnan bármikor elérhető, egyszerű és gyors – egységes munkaidő nyilvántartását szolgálja. A rendszer alkalmazása az idő- és munkaigényes papír alapú nyilvántartási feladatok elvégzésének kiküszöbölésével - gyorsabb és hatékonyabb céges adminisztrációt, ezáltal jelentős mértékű energia- és időmegtakarítást eredményez Önnek.

Az e-Jelenlét előnyei – hogyan működik?

Az e-Jelenlét többszintű jogosultsági rendszert biztosít, amelyben az adatokat pillanatok alatt lehet rögzíteni, illetve a rendszer azt is lehetővé teszi, hogy azok azonnal bekerüljenek a BaBér bérprogramba, így a duplikált adatrögzítésből eredő esetleges hibák sem fordulhatnak elő. Az adatátvitel visszafelé is működik, vagyis a BaBér bérprogramban szereplő információkat is ugyanúgy el lehet menteni az online munkaidő nyilvántartásban.

Az e-Jelenlét egyszerű, felhasználóbarát online felületén a felhasználók egyedi azonosítóval belépve tudják rögzíteni jelenlétüket és szabadságigényüket. A rendszer az adatokról naponta biztonsági mentést készít, továbbá igény szerinti funkciók fejlesztését is lehetővé teszi az alkalmazásban.

Az online munkaidő nyilvántartó rendszer moduljai

Az e-Jelenlét több, összefüggő részből (modul) épül fel:

  • a jelenlétrögzítő modulban rögzítik a munkavállalók a munkaidő, a távol- és készenlétek-, illetve túlórák adatait, és a vezetők is itt tudják jóváhagyni azokat. A felület lehetővé teszi az időadatok projektek, költséghelyek vagy feladatok szerinti tovább bontását.
  • A szabadságtervező modulban tervezhetik meg, és igényelhetik szabadságukat a munkavállalók, amit a vezető szintén itt engedélyez vagy utasít el. A kérelmekről és a jóváhagyásokról mindkét fél e-mail értesítést kap.
  • A beosztástervező modulban munkavállalói csoportok létrehozásával beosztásokat lehet elrendelni, és a rendszer az általunk megadott munkaidőkeretet vagy fontos munkaügyi szabály betartását is tudja figyelni.
  • Az elektronikus munkabérjegyzék modulban a BaBér bérügyviteli rendszerben generált munkabérjegyzékek PDF formátumban a munkavállalók számára is elérhetőek.

Amennyiben szeretné cége adminisztrációját korszerű, online megoldásainkkal optimális hatékonysággal működtetni, töltse ki ajánlatkérő adatlapunkat, és munkatársaink 48 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot!

 Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum