hun eng ger
BaBér a Facebookon

Adatvédelmi nyilatkozat


Adatkezelési tájékoztató

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően. A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).
Az adatkezelő: a Soft Consulting Hungary Zrt. (1113 Budapest, Karolina út 65.), mint a www.softc.hu tulajdonosa (a továbbiakban: SoftC).
Az Softc.hu adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Elérhetősége: ertekesites@softc.hu 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a http://softc.hu/index.php/Soft-Consulting-Hungary-Zrt./A-cegrol/ADATVEDELMI-NYILATKOZAT.html felületen.
A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén a Softc.hu újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

EGYES ADATKEZELÉSEK

HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

A Softc.hu rendszeresen (jellemzően) havonta hírlevélben értesíti a bérszámfejtést érintő hírekről, oktatásokról, különleges ajánlatokról a hírlevélre feliratkozott felhasználókat. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.
A hírlevélre való feliratkozás és így a Softc.hu adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hírlevél alján található leiratkozó link használatával. A Softc.hu hírlevél célú adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat a Softc.hu visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében a Softc.hu az Ön e-mailcímét, és nevét, mint személyes adatokat kezeli. A nevének kezelését a Grt. 6. §-a írja elő.

PIAC- ÉS KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS

A piackutatást és közvélemény-kutatást személyes adatok felhasználásával kizárólag az Ön hozzájárulásával végezzük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozóan, amelyek egy adott piac- és közvéleménykutatási kérdőíven felvételre kerülnek. Ilyen személyes adatok lehetnek: név, cím, e-mail cím, telefonszám, cégnév, beosztás, a cég tevékenységi köre, számfejtett létszám. Az így megadott személyes adatokat, az adatfelvételtől számított 1 évig kezeljük, ha Ön, mint érintett korábban nem kéri személyes adatai törlését a kérdőív visszaigazoló e-mail címre válaszolva, e-mail címen. Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.

A Softc.hu önkéntes alapú anonim piackutatást a Softc.hu-tól független, külső rendszerek használatával biztosítja. Az anonim piackutatás során a Softc.hu személyes adatot nem kezel.

JELENTKEZÉS A SOFTC.HU ÁLTAL MEGHIRDETETT ÁLLÁSHIRDETÉSRE

A Softc.hu által meghirdetett állásokra való jelentkezés során személyes adatok felvételére kerül sor, melyhez Ön a jelentkezés elküldésével hozzájárulását biztosítja Ezek az adatok, az Ön önéletrajzában, jelentkezésében megadott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, lakcíme, neme, családi állapota, gyermeki száma, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, életútja, fényképe, közösségi profilok hivatkozása (LinkedIn, facebook), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A jelentkezés során megadott személyes adatokat, a jelentkezéstől számított 1 évig kezeljük, ha Ön, mint érintett korábban nem kéri személyes adatai törlését a marketing@softc.hu e-mail címen. Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.

Ha jelentkezése sikeres és a softc.hu-hoz munkavállalóként felvételre kerül, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.

ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE

A softc.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók végzik (Google Analytics, Gemius). A külső szolgáltatók részére a softc.hu személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.

IP CÍMEK KEZELÉSE

Mint a legtöbb weboldal, információ biztonsági érdekből a softc.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), mint személyes adatot. A személyes adaton kívül a naplófile-ok tartalmazzák még a látogató által használt böngésző típusát, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét. A softc.hu látogatóinak/felhasználóinak IP címét a softc.hu a GDPR által is elismert információ biztonsági érdekből, átkattintások ellenőrzésére (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az átkattintástól számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeli. Ez az adatkezelés kiterjed arra is, hogy a biztonsági érdekből kezelt IP címeket hálózatbiztonsági okokból az IP címet kiosztó szervezettel (hosting service providerrel) megosszuk, valamint internetes robotok kiszűrése érdekében a Google Ireland Limited részére továbbítsuk, aki az IP címeket a https://policies.google.com/privacy és a https://policies.google.com/terms feltételek szerint kezeli.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

A softc.hu elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybevételét. Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval megállapodást kötünk és az adatfeldolgozó személyéről és az által végzett tevékenységéről a jelen dokumentumban Önt tájékoztatjuk.
Az SoftC a Mautic (tulajdonos: Mautic Inc, 10 Cabot Road Medford, MA 02155 Amerikai Egyesült Államok) hírlevélküldő szolgáltatását veszi igénybe, aki a szolgáltatást adatfeldolgozóként biztosítja és az adatfeldolgozásba további adatfeldolgozókat vonhat be.
Az SoftC elégedettségfelmérés céljából a Google Sheets szolgáltatását veszi igénybe, amelyet a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország), aki a szolgáltatást adatfeldolgozóként biztosítja és az adatfeldolgozásba további adatfeldolgozókat vonhat be.
Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Lichtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatát a SoftC saját üzemeltetésű, illetve megbízott adatfeldolgozója által üzemeltetett szervereken tárolja.
Ha nemzetközi adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság, bíróság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át a softc.hu-nál tárolt és a hatóság, bíróság által megjelölt személyes adatát. Hatóság, bíróság részére - amennyiben az adatkérés pontos célja és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatot a softc.hu csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Hatósági, bírósági adatszolgáltatás előtt a softc.hu minden esetben meggyőződik, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a kérésnek eleget tesz.

ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket a softc.hu úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A softc.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Softc.hu informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Softc.hu a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens esetén a Softc.hu – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembevétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

JOGORVOSLATOK

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),
 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk)
 • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogyha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk)
 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.),
 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk)
 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
 • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
Ön továbbá a Softc.hu adatkezelése miatt jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, további jogorvoslatként a Softc.hu-val szemben bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha a Softc.hu, mint adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát a Softc.hu, mint adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük, hogy szíveskedjen jelezni számunkra.
 
Adatainak törlését kérheti Ügyfélszolgálatunktól, a Soft Consulting Hungary Zrt., 1113 Budapest, Karolina út 65. levelezési címen levélben vagy az info@softc.hu címen e-mailben.
 

TB-naptár-2024

Babér bérprogram demo letöltés

2024. Július
H K Sz Cs P Sz V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Feliratkozás a hírlevélre


Kérjük írja be a képen látható betűket, számokat:

[ Másik képet kérek ]
Az adatokat bizalmasan kezeljük, az Ön beleegyezése nélkül adatait harmadik félnek tovább nem adjuk. Hírlevelünkről itt bármikor leiratkozhat.