hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog

Társadalombiztosítási megállapodások

2014. Október 7. 10:22 - siteadmin

Az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) lehetőséget biztosít, hogy akár egészségügyi szolgáltatásra, akár nyugellátásra megállapodást kössünk. Az alábbiakban ezen megállapodásokról olvashatnak részletesen.

Ha valaki a nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, akkor lehetősége van arra, hogy saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására megállapodást kössön. Ezen megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatás vehető igénybe Magyarországon. Azaz a megállapodás alapján a társadalombiztosítás keretében többek között orvosi ellátás, ápolás, betegszállítás, támogatottan gyógyszer-, gyógyászati-segédeszköz és gyógyfürdő ellátás nyújtható.

A megállapodás alapján havonta fizetendő járulék a minimálbér (2014. évben havi 101 500 Ft) alapján kerül megállapításra. A megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:
 • nagykorú állampolgár esetén a minimálbér 50 százaléka (azaz havi 50 750 forint),
 • 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a minimálbér 30 százaléka (azaz havi 30 450 forint).
A Magyar Köztársaság területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár szintén köthet egészségügyi szolgáltatásra megállapodást a minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összeggel. 

Az egészségügyi szolgáltatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell 
 • a szerződő felek megnevezését, címét, valamint 
 • a megállapodást kötő személynek, illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések szerinti adatait, 
 • a fizetendő járulék alapját vagy összegét, 
 • a szerződés keltét, továbbá
 • ha a járulékfizetési kötelezettség (a szerződés hatálya) ettől eltér, ennek időpontját.
Az egészségügyi szolgáltatásra irányuló megállapodás megkötéséhez be kell mutatni a kedvezményezett személyazonosságát igazoló okmányt, a lakó-, tartózkodási-, illetőleg szálláshelyet igazoló dokumentumot, külföldi állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott, tartózkodásra jogosító okmányt. 

Mire kell figyelni az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésekor?

Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal, az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett köthető. Azaz, ha szeptember 10-én fizetjük meg a járulékot, akkor a megállapodás október 1-jével kezdődik. Ezt követően a járulékot havonta előre, a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. 

A befizetési határidő elmulasztása esetén a megállapodás megszűnik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján, kivéve, ha addig a tartozást megfizetik. Azaz, ha legkésőbb például október 31-ig nem kerül befizetésre az októberi járulék, akkor a megállapodás október 31-ével bezáróan megszűnik. A megállapodást megkötő személy a megállapodás megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra.

Nagyon fontos kiemelni, hogy az első hat hónapban az érintett személy csak sürgősségi ellátásokra jogosult, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése visszamenőleg hat hónapra megtörténik. Ha például egy felnőtt köti meg saját magára a megállapodást, akkor 304 500 forint megfizetésével jogosult lesz a megállapodás megkötését követő hónap első napjától minden egészségügyi szolgáltatásra, azaz nem csak a sürgősségi ellátást kapja meg.

Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodást a lakóhely szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervénél lehet megkötni. 

Megállapodás nyugellátásra:

A Tbj. lehetőséget biztosít nyugellátásra vonatkozó megállapodás megkötésére, amelyet az a belföldi nagykorú természetes személy köthet, aki 
 • nem saját jogú nyugdíjas, és
 • nincs biztosítási jogviszonya vagy
 • a biztosítása szünetel.
Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett lehet megállapodást kötni. Ez a megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg. A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér (azaz 2014-ben 101 500 Ft). 
Amennyiben a megállapodást a minimálbér összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot, a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. 

Továbbá köthető kifejezetten csak szolgálati idő megszerzése céljából is megállapodás. Ki kötheti a szolgálati időre szóló nyugdíj megállapodást?

Az a nagykorú személy, aki
 1. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányoknak (ideértve a doktorandusz-képzést is) az 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 41. §-a szerint figyelembe vehető idejét szeretné szolgálati időként elismertetni, illetve
 2. a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő, vagy – az igénylőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén – az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja elismertetni.
Ez a megállapodás a megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével történik.

Az első esetben, azaz a nappali rendszerű oktatásban tanulónál, a fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata. Természetesen, ha a minimálbér változik, a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.

A második esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott első fokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. A fenti megállapodásokat, a járulékfizetés átvállalásával, a kedvezményezett személy javára, más személy vagy szerv is megkötheti.

A megállapodást a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezőnél, illetve külföldön élő személy esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál lehet megkötni.  

Végezetül meg kell említeni, hogy szolgálati időre köthető megállapodás 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére is. Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum