hun eng ger
BaBér a Facebookon

Soft Consulting Blog
Többször felmerül, hogy melyek azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek teljes árát a biztosítottnak ki kell fizetni? Az alábbi hírlevélben azokat az egészségügyi szolgáltatásokat ismertetem, amelyeket a magyar egészségbiztosító még részben sem támogat, ezért ezen ellátásokat igénybe vevő személy köteles az ellátás (szolgáltatás) teljes árát megfizetni.

Magyarországon igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások között vannak olyan ellátások, amelyeket az egészségbiztosítás terhére nem lehet igénybe venni. A hatályos szabályok előírják,  hogy az egészségügyi szolgáltató jól látható helyen köteles kifüggeszteni a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét, és a szolgáltatás megkezdése előtt a biztosítottat tájékoztatja az indokolt és az általa igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról. 

A 284/1997. (XII. 23.) kormányrendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtási rendelete rendelkezik a teljes térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető egészségügyi ellátásokról, továbbá a kiegészítő térítés díj megfizetése kapcsán nyújtható szolgáltatásokról, amelyek a következők:

Alkalmassági vizsgálatok

Sokan találkozhattak már olyan egészségügyi szolgáltatással, amelynek a térítési díját meg kellett fizetni, hiszen ebbe a körbe tartozik a jogosítvány érvényességének meghosszabbításához szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat is. Gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat díjszabása függ az életkortól, illetve attól, hogy a vizsgálatra első-, vagy másod fokon kerül-e sor. 
Ha a gépjárművezető 
 • az 50. életévét még nem töltötte be, akkor a vizsgálatért első fokon 7 200 forintot, másod fokon 10 800 forint díjat kell fizetnie;
 • az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévet még nem érte el, akkor a vizsgálatért első fokon 4 800 forintot, másod fokon 7 200 forint díjat kell fizetni;
 • az 60. életévét betöltötte, de a 70. életévet még nem érte el, akkor a vizsgálatért első fokon 2 500 forintot, másod fokon 4 800 forint díjat kell fizetni;
 • a 70. életévét betöltötte, akkor a vizsgálatért első fokon 1 700 forintot, másod fokon 3 200 forint díjat kell megfizetni.
Megjegyzés: Meg kell említeni, hogy térítési díjat kell fizetni egyéb alkalmassági vizsgálatokért is. Ennek keretében foglalkozás-egészségügyi vizsgálatért, kivéve ha arra a biztosított foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt kerül sor. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény illetve közérdekű munka esetén 1 900 forint/fő/eset, egyéb foglalkoztatás kapcsán 3 300 forint/fő/eset. Továbbá térítési díjat kell fizetni a belvízi hajózási szolgálatra és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetésre, illetve tengeri hajózásra vonatkozó egészségi alkalmassági vizsgálatért, repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatért, lőfegyver tartására, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező, valamint az ilyen engedélyt megszerezni kívánó - a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló rendelet szerinti II. alkalmassági csoportba tartozó - személyeknek a lőfegyver megszerzéséhez és tartásához, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához szükséges hatósági engedély feltételeként előírt orvosi alkalmassági vizsgálatért.

Alkohol-, kábítószer használatához kapcsolódó egészségügyi ellátások

A társadalombiztosító ugyancsak nem támogatja az alkohol-, illetve kábítószer szintjének kimutatása kapcsán végzett vizsgálatokat, a detoxikálást, és kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátását. Mindezek alapján 
 • alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvételért 4 800 forintot kell fizetni;
 • kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvétel 3 200 forintba kerül;
 • kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vizeletvétel 1 600 forint;
 • részeg személy detoxikálása 7 200 forint;
 • kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 forint.

Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata

Köznyelvben használt ún. sportorvosi vizsgálatért is fizetni kell, melynek díja a következő:
hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálatának díja 9 700 forint;
hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálatának díja megegyezik az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díjával.

Szakvélemények

Egyes orvosi szakvélemények szintén nem tartoznak a társadalombiztosítás által támogatott ellátásokba. Ezek többek között a következők: 
 • látlelet készítése és kiadása, amelynek a térítési díja 3 500 forint;
 • igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés - kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor - vizsgálati díja 7 200 forint.

Egyéb orvosi vizsgálatok, beavatkozások, gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz alkalmazás

Többek által ismert, hogy plasztikai beavatkozások nagy része fizetésköteles. Vannak azonban olyan ellátások, amelyek árát szintén ki kell fizetni, így többek között itt kell megemlíteni, hogy ha olyan országba utazunk ahova javasolt védőoltást beadatnunk, akkor ezen oltásért és oltóanyagért fizetnünk kell. Mindezek alapján térítésköteles ellátás többek között:
 • a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás;
 • járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás kivéve, ha a külön jogszabály szerinti védőoltás térítésmentes. Meg kell jegyezni, hogy a térítésmentes védőoltással történő immunizálásért és a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálásért nem kell fizetni;
 • 1 700 forint a térítési díja a mellkas-szűrővizsgálatnak (tüdőszűrésnek), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképző intézményben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.;
 • a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel;
 • az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás;
 • Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, valamint engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás, kivéve méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat;
 • a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások.

Veszélyes (extrém) sportolásból adódó baleseti ellátások

Veszélyes (extrém) sportolás során bekövetkezett balesetekből adódó ellátásokért szintén fizetni kell, azaz ez esetben sem nyújt a társadalombiztosítás fedezetet az ellátásra. Ebbe a körbe a következő sportok tartoznak: vízisízés, jet-ski, vadvízi evezés, hegy- és sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), falmászás, roncsautó (auto-crash) sport, rally, hőlégballonozás, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés.

Kiegészítő térítési díjak

Végezetül meg kell említeni magát a kiegészítő térítési díjat, amit szintén teljes egészében a betegnek kell megfizetni. Kiegészítő térítési díj megfizetésével lehet igénybe venni finanszírozott szolgáltatónál  
 • az ún. egyéb kényelmi szolgáltatásokat pl: kórházban VIP szoba; 
 • ápolás céljából történő elhelyezést és ehhez kapcsolódóan a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. Az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a kiegészítő térítési díj naponta 800 forint;
 • egyén igénye szerinti étkezést pl: a la carte étkezés.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzserHozzászólás 0 hozzászólásA magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében saját jogú nyugdíjas 
 • egyrészt az, aki úgy részesül nyugellátásban, hogy a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a jogszabályban előírt szolgálati idővel rendelkezik, 
 • másrészt az a nő, aki 40 éves jogosultsági idő alapján részesül nyugellátásban.
Ha a saját jogú nyugdíjas (továbbiakban: nyugdíjas) keresőtevékenységet folytat, akkor a keresőtevékenységénél nincsen semmilyen időkorlát. A 40 éves jogosultsági idővel nyugellátásban részesülő hölgyek keresőtevékenységénél érvényesül csak egy korlát, méghozzá jövedelemkorlát. Esetükben figyelemmel kell lenni arra, hogy ha a keresőtevékenységük során az általuk fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja az éves keretösszeget (ami a tárgyév első napján érvényes minimálbér tizennyolcszorosa, azaz idén a 161 000 forint tizennyolcszorosa, ami 2 898 000 forint), a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell.  

Mindezek alapján tekintsük át, hogy milyen változást eredményez az Mt. szerinti munkaviszonyban, a megbízásban és a vállalkozóként keresőtevékenységet folytató nyugdíjasok közterheiben 2020. július 1-jétől hatályba lépő új Tbj. (azaz a 2019. évi CXXII. törvény)!

1.) Az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas nem biztosított, így munkabéréből nem kell megfizetni a járulékokat. A nyugdíjas béréből csak 15 százalék személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra. A nyugdíjas Mt. szerinti munkaviszonyban történő foglalkoztatását segíti elő, hogy a munkabér után a munkáltatónak sem szociális hozzájárulási adót, sem szakképzési hozzájárulást nem kell fizetnie. 

Az Mt. szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékfizetés hiányában 
 • egyrészt nem jogosult a nyugdíjának 0,5 százalékos emelésére, 
 • másrészt a 40 éves jogosultsági idő alapján nyugellátásban részesülő nők munkabére kapcsán nem érvényesül jövedelemkorlát.   
Továbbá az Mt. szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjasok járulékfizetés hiányában nem jogosultak baleseti ellátásra sem.

Az új Tbj. 2020. július 1-jétől nem eredményez változást az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas befizetései és ellátási kapcsán. Azaz Mt. szerinti munkaviszonyban álló nyugdíjas továbbra sem lesz biztosított, és ezáltal közteherfizetése sem változik, így munkabéréből továbbra is csak 15 százalék személyi jövedelemadó-előleg kerül befizetésre. 

2.) A nyugdíjas dolgozhat megbízási jogviszony keretében is. Ha megbízási jogviszonyban személyesen munkát végző nyugdíjas tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét, akkor biztosítottnak minősül, és köteles járulékokat fizetni. 

A biztosított nyugdíjast be kell jelenteni a 20T1041-es nyomtatványon, míg közteherfizetése az alábbiak szerint alakul: 
Ha a nyugdíjas megbízott például bruttó 200 000 Ft megbízási díjat kap és általános 10 százalékos költségelszámolást választ, akkor 180 000 Ft-ot alapul véve a megbízási díjából 27 000 Ft személyi jövedelemadó-előleget, 18 000 Ft nyugdíjjárulékot és 7200 Ft természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell levonni. A 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak akkor kell levonni, ha a nyugdíj folyósítása szünetel. 

Megjegyzés: A megbízót szociális hozzájárulási adó, és adott esetben szakképzési hozzájárulás megfizetése terheli.

A fenti 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék alapján a nyugdíjas jogosult nyugdíjának 0,5 százalékkal való emelésére. A nyugdíjjárulék megfizetése kapcsán ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 40 éves jogosultsági idő alapján nyugellátásban részesülő hölgyek ezen keresőtevékenységénél jövedelemkorlát érvényesül. Továbbá biztosítottként a nyugdíjas jogosult többek között üzemi baleset, vagy foglalkozási megbetegedése kapcsán baleseti ellátásokra, illetve adott esetben a hozzátartozója baleseti hozzátartozói nyugellátásra is jogosult lehet. 
2020. július 1-jétől a megbízási jogviszonyban dolgozó nem lesz biztosított akkor sem, ha tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét. 

Erre tekintettel a megbízás alapján biztosítási jogviszonyban álló nyugdíjast 2020. július 8-áig ki kell jelenteni, mint biztosítottat, a 20T1041-es nyomtatványon. Biztosítási jogviszony hiányában 2020. július 1-jétől nem áll fenn járulékfizetése, így 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékfizetés hiányában 
 • egyrészt nem lesz jogosult a megbízási jogviszonyban dolgozó nyugdíjas nyugdíjának 0,5 százalékos emelésére, 
 • másrészt a 40 éves jogosultsági idő alapján nyugellátásban részesülő nők megbízása díja kapcsán nem érvényesül jövedelemkorlát.   
2020. július 1-jét követően bekövetkező üzemi baleset (foglalkozási megbetegedés) kapcsán baleseti ellátás (baleseti hozzátartozói nyugellátás) már nem jár a megbízási jogviszonyban dolgozó nyugdíjasnak illetve hozzátartozójának.

Nyugdíjas vállalkozó:

Az 1997. évi LXXX. törvény alapján kiegészítő tevékenységet folytat az az egyéni-, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

A kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó nem biztosított, így nem kell bejelenteni a 20T1041-es nyomtatványon. A kiegészítő tevékenységet folytató, ha vállalkozóként „vesz fel” jövedelmet, akkor 15 százalék személyi jövedelemadó-előleget, és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. 
10 százalékos mértékű nyugdíjjárulék alapján a nyugdíjas jogosult nyugdíjának 0,5 százalékkal való emelésére. A nyugdíjjárulék megfizetése kapcsán ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 40 éves jogosultsági idő alapján nyugellátásban részesülő hölgyek ezen keresőtevékenységénél jövedelemkorlát érvényesül. Továbbá meg kell említeni, hogy az 1997. évi LXXX. törvény alapján a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó jogosult baleseti ellátásra, illetve hozzátartozóik baleseti hozzátartozói nyugellátásra.

A kiegészítő tevékenységet folytató után a vállalkozás havi 7 710 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet. Nem kell azonban ezt az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni többek között arra az időtartamra, amely alatt a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó például keresőképtelen, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, vagy egyéni vállalkozó tevékenysége szünetel.

2020. július 1-jétől a kiegészítő tevékenységet folytató továbbra sem lesz biztosított, de „felvett” jövedelméből már csak 15 százalék személyi jövedelemadó-előleget fog fizetni, azaz tb közterhei nem lesznek. Erre tekintettel 2020. július 1-jét követően esetükben nem áll fenn 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékfizetés, és a vállalkozásnak sem kell fizetnie 7 710 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot.  10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékfizetés hiányában 
 • egyrészt nem lesz jogosult a nyugdíjas vállalkozó nyugdíjának 0,5 százalékos emelésére, 
 • másrészt a 40 éves jogosultsági idő alapján nyugellátásban részesülő nőknél nem érvényesül jövedelemkorlát.   
Az új Tbj. alapján 2020. július 1-jét követően, a fenti vállalkozói keresőtevékenység kapcsán baleseti ellátás (baleseti hozzátartozói nyugellátás) már nem jár.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzserHozzászólás 0 hozzászólás

Autóhasználat a cafeteriában

2020. Február 13. 14:11 - siteadmin


A személyi jövedelemadóról szóló törvényben évek óta szerepel az a szabály, mely szerint a juttató által biztosított személygépkocsi magánhasználata adómentes. Sok cég eddig is élt ezzel az adómentességgel, amennyiben rendelkezett cégautóval. Nem keletkezett személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, ha a céges személygépkocsit a használója magáncélra is igénybe vette – emlékeztetett Fata László juttatási szakértő.
 
A dolgozói választásra épülő cafeteriában azonban évekig nem került szóba ez juttatási lehetőség, hiszen egy céges autó költsége (bérlet, lízing stb.) jelentősen magasabb, mint egy átlagos cafeteriakeret. Az elmúlt években azonban teljesen új autóhasználati lehetőségek jelentek meg. A car sharing szolgáltatást nyújtó cégeken keresztül egy munkáltató gyakorlatilag percekre, órákra is kölcsönözhet autót, amit aztán a munkavállalók rendelkezésére bocsáthat.

Közösségi autómegosztás

Így már akár havi 10 000 forint értékben is értelmezhető a személygépkocsi-használat. Ez az összeg pedig simán belekerülhet egy cafeteriarendszer kínálatába, adómentes juttatásként – hívta fel a figyelmet Fata László.
 
Az autómegosztó szolgáltatók jellemzően Budapesten helyezkednek el, ezért azok a Budapesten élő (dolgozó) munkavállalók tarthatják ezt a juttatást értékesnek, akik nem rendelkeznek saját személygépkocsival. Az adómentesség azonban nem vonatkozik azokra a közösségi közlekedési eszközökre, amelyek nem személygépkocsik. Így ha a munkáltató közösségi kerékpár-, rollerhasználatot stb. biztosít, az jellemzően jövedelemként adózik 2020-ban.

E-autót a céges flottába

Egy másik megközelítés szerint a cégek adózásban és üzemeltetésben is jelentős költségeket takaríthatnak meg azzal, ha a flottájukat tisztán elektromos, plug-in hibrid vagy növelt hatótávú elektromos gépkocsira cserélik. Mivel az elektromos autókról még mindig sokan gondolják, hogy drága prémiumtermékek, a Mercarius Flottakezelő azt mutatta meg, mennyit takaríthatnak meg a kkv-k velük. 

Bekerülési költség

A bekerülési költség egy elektromos autó beszerzésekor valóban magas, hiszen még az alacsonyabb kategóriájú e-kocsik árai is felérnek egy közepesen extrázott kompaktéval. Azonban a profi szolgáltatók által üzemeltetett flottáknál nem kell a bekerülési költséggel kalkulálni, hiszen ezt a flottakezelő állja. A bérleti díj kalkulációjába pedig nemcsak az autók ára, hanem a fenntartás és a szervizeltetés költségei is beletartoznak, amik alacsonyabbak, mint a hagyományos gépjárműveknél.

Karbantartás

Azoknál a cégeknél, ahol napi ingázást, városi közlekedést kell megoldani, több szempontból is kedvezőbb elektromos autót használni. Míg a belső égésű motorokkal szerelt kocsiknak számos olyan alkatrésze van, amit meghatározott időnként cserélni kell, addig az elektromos változatoknál mindössze két ilyen alkatrész van. A fékeknél és az akkumulátorcsomagnál jóval hosszabb élettartamra lehet számítani, mint a hagyományos autóknál. Az autók céges telephelyi töltésének fogyasztása pedig nem, vagy alig kimutatható, ráadásul a céges villanyszámlából a töltések után visszaigényelhető az áfa, így alacsonyabb az üzemanyagköltség. A legtöbb nagyvárosban az e-autók parkolása is ingyenes.

Adók és biztosítás

Adózásban is jól állnak a zöld rendszámosok. Többek között vásárláskor nem kell sem vagyonszerzési illetéket, sem regisztrációs adót fizetni, ráadásul a cégautóadót is elengedik a tulajdonosnak. Kötelező biztosításuk is mintegy 15 százalékkal kedvezőbb.

Emberi tényező

A fiatal munkavállalók körében presztízsértéke van a környezettudatosságnak, így számukra komoly megtartó erő lehet, ha tudják, munkaadójuk odafigyel a környezetkímélő működésre, így a gazdaságos és forgalombarát közlekedésre is. További szempontok lehetnek a zajmentesség és a nagyobb vezetési élmény is. Hozzászólás 0 hozzászólás

Elektronikus utalványkártyák

2020. Február 5. 15:36 - siteadminAz elmúlt években szinte teljesen megszűnt a cafeteria-juttatások adókedvezménye, de továbbra is sok cég használja a cafateriakártyákat. A jó hír az, hogy az utalványkártyákon belül is vannak még kedvezményes adózásúak, nem csak bérként adózók. 

A legismertebb kedvezményes adózású juttatási kártya talán a SZÉP-kártya, a megmaradt egyetlen béren kívüli juttatás. Összesen legfeljebb évi 450 ezer forint összegben adható kedvezményes adózással, ezen belül a szálláshely-alszámlára legfeljebb 225 ezer forint, a vendéglátás-alszámlára 150 ezer forint és a szabadidő-alszámlára pedig maximum 75 ezer forintig. A béren kívüli juttatás közterhe jelenleg 32,5 százalék. 

Számítógép-használati és oktatási e-utalvány

 A SZÉP-kártyánál kedvezőbben, azaz értékhatár nélkül adómentesen adható a talán kevésbé ismert számítógép-használati, illetve oktatási e-utalvány. 

A számítógép-használati e-utalvány például asztali gép, tablet, laptop, monitor, egér, nyomtató, billentyűzet, bizonyos szoftvertermékek és egyéb alkatrészek bérlésére használható fel. Segítségével a munkavállalók akár fél áron is hozzájuthatnak a munkájukhoz és életvitelükhöz szükséges elektronikai eszközökhöz ahhoz képest, mintha leadózott bérükből vásárolnának. 

Az oktatási e-utalvány a munkáltató által kezdeményezett, a munkavállaló munkaköréhez, feladataihoz kapcsolódó vagy tevékenysége hatókörében hasznosítható, iskolarendszeren kívüli képzésekre felhasználható juttatás. Elsősorban nem a szakképesítésekhez kapcsolódó képzésekre, hanem olyan dolgozói kompetenciák fejlesztésére koncentrál – kommunikáció, idegen nyelvi és informatikai ismeretek – amelyek nélkül nincs modern nagyvállalati HR-menedzsment, és elképzelhetetlen a hosszú távú hatékony munkavégzés a kkv-szektorban. Vagyis itt is egy jövőteremtő befektetésről van szó, amely a munkavállalónak és a munkáltatónak is hasznos, megtérülő. A képzésre fordított összeg azonnali költségként jelentkezik a munkáltatónál.

Csekély értékű ajándék

Az ismertebb juttatások közé tartozik a csekély értékű ajándék is, amely évente már csak egyszer adható, legfeljebb a minimálbér 10 százalékáig (idén 16 100 forint), egyes meghatározott juttatásként (jelenleg 38,35 százalék adóteher mellett), akár kártyára is.  

Elektronikus utalványkártyák

És vannak még a legnagyobb közteherrel, bérként adózó elektronikus utalványkártyák. Előnyük lehet, hogy adminisztratív könnyítést jelenthetnek, felső korlát nélkül adhatók, valamint hogy a cafeteria nem munkabér, ezért rugalmasabb tud lenni. Ez a Niveus szerint azért lehet fontos, mert a munkabér módosításához a munkavállaló hozzájárulása is szükséges, ezzel szemben a cafeteriára vonatkozó belső szabályzatokat akár egyoldalúan is módosíthatja a munkáltató, például év közben is megemelheti a juttatást. Az is mellette szólhat, hogy a cafeteriakártyára juttatott pénz lényegében korlátlanul felhasználható bármilyen vásárlásra, ahol van POS-terminál és online is lehet fizetni vele. Amikor a maihoz hasonló ritmusban emelkednek a bérek, szerintük ez is egy megfontolandó irány lehet a munkavállalók javadalmazására.

A bérként adózó utalványkártyák hátránya lehet, hogy a munkavállalók nem biztos, hogy örülnek, ha bankszámla helyett ilyen utalványban kapják a pénzük egy részét.
Hozzászólás 0 hozzászólás
Lapozás: [1]
Blog archivum