hun eng ger
BaBér a Facebookon

Munkavállalói támogatás

2020. Április 21. 11:18 - siteadmin2020. április 10-én jelent meg a Magyar Közlöny 71. számában az ún. munkavállalói támogatás, amely szabályozza, hogy a veszélyhelyzet kapcsán, adott feltételek meglétekor a részmunkaidős foglalkoztatásnál állami támogatás nyújtható. 

A munkavállalói támogatást 2020. április 16-án hatályba lépett, 105/2020. (IV.10.) kormányrendelet szabályozza. Az alábbi bejegyzésben a fenti kormányrendelet  fontosabb szabályait ismertetem.

Mely munkaadóra terjed ki a munkavállalói támogatás?

A támogatás ugyan a munkavállalót illeti meg, de mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak meghatározott feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy jogosult legyen a támogatásra.

Ennek keretében a kormányrendelet kiterjed arra a munkaadóra, aki a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkáltató, vagyis minden jogképes személyre, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat. A kormányrendelet ugyanakkor a munkáltatók alábbi körét kiveszi a támogatási körből:
 • alapítványokat, egyesületeket, valamint a közhasznú szervezeteket, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezeteket, valamint 
 • 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés m) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartót, 
 • 1997. évi XXXI. törvény 5.  § s) pontja szerinti, költségvetési támogatásban részesülő fenntartó, a költségvetési támogatásban részesülő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatót, intézményt és hálózatot, 
 • 2011. évi CXC. törvény 88.§ (4) bekezdése szerint költségvetési támogatásban részesülő fenntartót, valamint 
 • 2011. évi CCIV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján költségvetési támogatásban részesülő fenntartót. 

Munkavállalói támogatás előfeltételei

A munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére állapíthatja meg az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál a támogatást, amelynek előfeltételei többek között a következők: 

Feltétel, hogy 

a munkavállaló
 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban, 
 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, 
 • állami foglalkoztatási szerv általi munkavégzése kapcsán nem áll fenn visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettség, és 
 • nem tölti a felmondási idejét.
a munkaadó 
 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében, 
 • megfelel a  rendezett munkaügyi kapcsolatok – 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, valamint e  feltételek fennállása a  külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül,
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
 • 2019. december 31-én nem minősült az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
 • hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek,
 • a támogatás iránti kérelmében továbbá bemutatja 
  • a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, valamint ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, 
  • a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, beleértve, hogy munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette, 
 • legalább 6 hónapja működik, és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor a munkaadó nem részesül 
  • munkahelyteremtő, vagy 
  • munkahelymegőrzés támogatásban, vagy 
  • kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,  
 • a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került. 

Munkavállalói támogatás mértéke

A támogatás a havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének (15% szja, 18,5% egyéni járulékok levonásával) 30, 40 vagy 50 százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka. 

A  támogatás havi összegének meghatározásakor a  maximálisan figyelembe vehető távolléti díj nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét. Ez a támogatás köztehermentes.

Megjegyzés: Távolléti díj alatt a veszélyhelyzet kihirdetésének napjára az Mt. 148.  §-a szerint számított távolléti díjat kell érteni, melynek megállapításakor figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a  felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díjat is. 

Támogatás időtartama, és az ezzel járó kötelezettségek

A támogatás hónapokban állapítható meg azzal, hogy a támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás időtartama három hónap lehet azzal, hogy a fizetés nélküli szabadság idejére a támogatás nem folyósítható.

A munkavállaló és a munkaadó – legalább a támogatás időtartamára – a támogatás igénybevételével csökkentett munkaidőben, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg.

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja
 • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést; és
 • azt, hogy a  kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a  támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a  csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek;
 • azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.
A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja
 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további 1 hónapig;
 • a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,
 • az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
 • a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját, 
 • az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

Magyarázatok

csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a 70 százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi 4 óra munkaidőnek megfelelő tartalmú; 

egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól; 

létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogászegészségügyi menedzser

Blog témakörök
Blog archivum