hun eng ger
BaBér a Facebookon

Jogutódlás esetén követendő munkajogi és tb szabályok

2019. Május 21. 20:42 - siteadminA munkáltató személyében változás következhet be, melynek során a munkavállalók teljes köre vagy egy része az új munkáltatónál kerül foglalkoztatásra. Az átvevő munkáltatót, a munkavállalók alkalmazása kapcsán, többek között munkajogi, valamint társadalombiztosítási szabályokon alapuló adott kötelezettségek terhelik, és jogosult a már érvényesített szociális hozzájárulási adókedvezményt tovább érvényesíteni. Az alábbiakban a fenti kötelezettségeket és jogosultságot ismertetem. 

Munkajogi tájékoztatási kötelezettség terheli az átadó munkáltatót az átszállást megelőzően a következők szerint: 

Az átadó munkáltató köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót 
 • az átszállással érintett munkaviszonyokból, 
 • a versenytilalmi megállapodásokból és a 
 • tanulmányi szerződésekből
származó jogokról és kötelezettségekről azzal, hogy amennyiben ez a tájékoztatás elmaradna az átvevő munkáltatóval szemben, akkor az a fenti jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem befolyásolja. Azaz az átvevő munkáltatóval szemben fel lehet lépni akkor is, ha az átvevő nem tesz eleget a fenti tájékoztatási kötelezettségének.

A fenti sorrendet alapul véve tekintsük át, hogy milyen munkajogi kötelezettség terheli az átvevő munkáltatót! 

Tájékoztatási kötelezettség a munkaviszonyban álló munkavállalók kapcsán

Ha az átadó munkáltatnál üzemi tanács nem működik és üzemi megbízott megválasztására sem került sor, az átadó vagy – a munkáltatók megállapodása alapján – az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően 15 nappal köteles az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni
 • az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,
 • az átszállás okáról,
 • a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint
 • a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.
Az átvevő munkáltató az átszállást követő 15 napon belül, a munkáltató azonosító adatainak közlésével, köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint az alábbi munkafeltételekben bekövetkezett változásáról:
 • a napi munkaidőről,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a munkakörbe tartozó feladatokról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik–e, valamint
 • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.
Megjegyzés: Az átadó és az átvevő munkáltató egyetemlegesen felel az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalói követelésért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő 1 éven belül érvényesíti.

Versenytilalmi megállapodás

A felek versenytilalmi megállapodása keretében megállapodhatnak arról, hogy a munkavállaló – legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Ezen kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. A fenti megállapodásból származó jogok és kötelezettségek átszállnak az átvevő munkáltatóra.
 

Tanulmányi szerződés

A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb 5 éven – keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. Hasonlóan a versenytilalmi megállapodáshoz, ez esetben is a tanulmányi szerződésből származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra szállnak át.
 

Folyósított társadalombiztosítási ellátásokkal kapcsolatos kötelezettségek

Az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján, ha a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, illetve a baleseti táppénz folyósítása alatt a biztosított foglalkoztatót vált, akkor az alábbiak szerint kerül sor az ellátás továbbiakban történő folyósítására:
 • a kifizetőhellyel rendelkező új munkáltató esetében a kifizetőhely, 
 • egyéb esetben az új munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szerve 
 • folyósítja tovább a már megállapított ellátást. 

Szociális hozzájárulási adókedvezmény

Tavaly csak két kedvezmény esetén volt arra lehetőség, hogy az átvevő munkáltató a fennmaradó időszakra tovább érvényesítse a szociális hozzájárulási adókedvezményt. Ezzel szemben az új törvény (2018. évi LII. törvény) 2019. január 1-jétől alkalmazandó összes szociális hozzájárulási adókedvezmény kapcsán úgy rendelkezik, hogy ha a munka törvénykönyve szerinti munkáltató személyében változás következik be, akkor a szociális hozzájárulási adókedvezményt az átvevő munkáltató tovább érvényesítheti a kedvezménnyel érintett időszak fennmaradó részére.
 

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser
 

Blog témakörök
Blog archivum