hun eng ger
BaBér a Facebookon

Ápolási díj típusai, ápolási díj alatti keresőtevékenység 2017-ben

2017. Június 26. 18:12 - siteadmin


Az ápolási díj egy olyan szociális ellátás, amelynek folyósítása alatt csak korlátozás mellett lehet dolgozni. Az alábbi hírlevélben bemutatom az egyes ápolási díjakat, valamint azt, hogy milyen feltétel mellett lehet az ápolási díj folyósítása alatt dolgozni. 
 

Mikor és milyen mértékben jár az ápolási díj?

Az ápolási díjra az a nagykorú hozzátartozó jogosult, aki tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását látja el.  Tekintettel azonban arra, hogy ez az ápolás általában hosszabb időtartamú, így az ápolási díjból 10 százalék nyugdíjjárulék kerül levonásra. A nyugdíjjárulék megfizetésével az ápolási díjban részesülő személy szolgálati időt szerez a jövőbeni nyugellátása kapcsán. Mindezek alapján tekintsük át az ápolási díj szabályait!
 
Az ápolási díjról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik, amely az ápolási díj alábbi négy típusát különíti el:
 
1.) Az a hozzátartozó, aki súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi, 2017. évben havi bruttó 31 000 forint mértékű ápolási díjra jogosult. Ezen  ápolási díj megállapításához a háziorvos által kiállított „Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához” elnevezésű nyomtatvány szükséges. 
 
2.) Az ápolási díj másik típusa a fokozott ápolást igénylő személyre tekintettel megállapított emelt összegű ápolási díj, amelynek mértéke havi bruttó 46 500 forint.  Fokozott ápolást igényel az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
  • étkezni, vagy
  • tisztálkodni, vagy
  • öltözködni, vagy
  • illemhelyet használni, vagy
  • lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében a fenti feltételek közül legalább három egyidejűleg fennáll. Az emelt összegű ápolási díj megállapításához szakértői vélemény szükséges.
 
3.) Az ápolási díj harmadik típusa az ún. kiemelt ápolási díj. Kiemelt ápolási díj összege havi bruttó 55 800 forint. Kiemelt ápolási díjra a hozzátartozó abban az esetben jogosult, ha 
  • az ápolt egészségkárosodása – a hatóság komplex minősítése alapján – jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes vagy
  • az ápolt személy után magasabb összegű családi pótlékot határoztak meg az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendeletben foglaltak alapján. 
4.) Az önkormányzat a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapíthat települési támogatást, amely a társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege 2017-ben eléri 24 800 forintot, azaz az alapösszeg 80%-át.
 

Milyen korlátozással lehet dolgozni az ápolási díj folyósítása alatt?

A fenti ápolási díj folyósítására többek között akkor nem lesz jogosult a hozzátartozó, ha olyan keresőtevékenységet folytat, amelynek munkaideje a napi 4 órát meghaladja. Kivételt jelent ez alól a szabály alól, ha a keresőtevékenységet otthon folytatja az ápolási díjban részesülő, hiszen ez esetben a munkavégzés ideje nem illetve nehezen mérhető.  
 

Mit foglal magába a keresőtevékenység?

Az ápolási díjat szabályozó 1993. évi III. törvény alapján a keresőtevékenység munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár. Vannak azonban olyan tevékenységek, amelyekért ugyan ellenérték jár, azonban a fenti törvény azokat nem minősít keresőtevékenységnek. Ezek a következők:
  • Minden időkorláttól mentesen végezhető az olyan tevékenység, amelyért tiszteletdíj jár, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg. 
  • Nem minősül keresőtevékenységnek a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni.
  • Nem tekinti a törvény keresőtevékenységnek, az önkéntesnek a fogadó szervezet által adott juttatást.
Végezetül meg kell említeni, hogy nem tartozik a keresőtevékenység körébe a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
 
 
Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

Blog témakörök
Blog archivum