hun eng ger
BaBér a Facebookon

Változás a távmunka szabályaiban

2022. Július 8. 17:47 - siteadminMódosultak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglalt távmunkavégzés szabályai. Februárban, amikor a távmunkavégzés veszélyhelyzet alatti szabályait ismertettük, már jeleztük, hogy a távmunkavégzésre vonatkozó törvényi szabályok 2022. június 1-jétől változni fognak. Ezúttal összefoglalva ismertetjük a távmunkavégzés 2022. június 1-jétől hatályos új szabályait, kitérve azokra is, amelyekben változás nem következett be. 
 

Mind a 2022. június 1-je előtti, mind a jelenleg hatályos szabály rögzíti, hogy a távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen történik. 2022. június 1-jétől hatályos szabály azonban azt is rögzíti, hogy a távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében végzi a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen. Ennek kapcsán az új szabály kitér arra, hogy ha a munkáltató és a munkavállaló eltérően nem állapodik meg, akkor a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben maximum a munkanapok egyharmadában végez munkát. Ha tehát egy év például 253 munkanapból áll, akkor a távmunkában dolgozó munkavállaló – a felek eltérő megállapodása hiányában – maximum 84 munkanapban végezhet munkát a munkáltató telephelyén.

Új szabály – azaz 2022. június 1-jétől hatályos – az is, hogy a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja.

Ugyanakkor nem változtak – így mind a 2022. június 1-je előtti, mind a jelenleg hatályos szabály tartalmazza – az alábbi rendelkezéseket: 

Távmunkavégzés esetén 
  • a munkáltatónak és a munkavállalónak munkaszerződésben meg kell állapodni arról, hogy a munkavállaló távmunkavégzés keretében kerül foglalkoztatásra, 
  • a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson,
  • a munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít, 
  • ha a munkáltató és a munkavállaló eltérően nem állapodik meg, akkor a távmunkavégzés során a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
  • ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.
Mindezek alapján kérdésként vetődhet fel, hogy melyek azok a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezések, amelyeket 2022. június 1-jétől már nem tartalmaz a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény? 

Nincs a törvényben az a korábbi szabály, hogy a munkáltatónak – az Mt. 46. §-ában foglaltakon túlmenően – tájékoztatni kell a munkavállalót
  • a munkáltató általi ellenőrzésről,
  • a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használatra vonatkozó korlátozás szabályairól, továbbá
  • arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.
Amíg 2022. május 31-ével bezárólag a törvény arról is rendelkezett a távmunkavégzés kapcsán, hogy a felek eltérő megállapodása hiányában 
  • a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot, továbbá
  • a munkavállaló munkarendje kötetlen,
addig 2022. június 1-jétől ezeket a szabályokat már nem tartalmazza a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.

Blog témakörök
Blog archivum