hun eng ger
BaBér a Facebookon

Munkaviszony távmunkavégzésben

2022. Február 28. 11:38 - siteadmin


A munkaviszony egyik formája a távmunkavégzés. Távmunkavégzésre a veszélyhelyzet alatt a Munkatörvénykönyvtől eltérő szabályok vonatkoznak. Azért is érdemes ezeket a veszélyhelyzeti szabályokat megismerni, mert azok 2022. június 1-jétől a Munkatörvénykönyv szabályaiba beépülnek. 

2021. július 3-ától, távmunkavégzés esetén, a veszélyhelyzet ideje alatt a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény helyett a 487/2020. (XI. 11.) kormányrendeletet kell alkalmazni.

A munkaszerződésnek a személyes adatokon, a munkavállaló munkakörén és bérén túl, mindenképpen tartalmaznia kell a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatását. Mikor is beszélhetünk távmunkavégzésről?

Távmunkavégzésre akkor kerül sor, ha a munkavállaló a munkaidő egy részében vagy annak egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi a munkáját. 

Távmunkavégzés esetén – ha a munkáltató és a munkavállaló eltérően nem állapodik meg – a következő szabályokat kell alkalmazni:
  • A Munkatörvénykönyv alapján a munkavállaló a munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, szokások és utasítások szerint köteles végezni. Ez utóbbi, azaz a munkáltató utasítási joga távmunkavégzés esetén, a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjedhet ki.
  • A munkáltató ellenőrzi a munkavégzést. Távmunka esetén a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja. Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolná, akkor figyelemmel kell lenni arra, hogy az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.
  • A munkavégzésre a munkáltató telephelyén csak korlátozott időben kerülhet sor. Azaz távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb csak a munkanapok egyharmada esetén végez munkát. Ez esetben azonban a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tarthasson.
  • Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalójának biztosít. 
Továbbá vannak olyan szabályok, amelyeket jelenleg a hatályos Munkatörvénykönyv tartalmaz, de a veszélyhelyzet ideje alatt, illetve majd 2022. június 1-jétől már nem lehet alkalmazni a távmunkánál. Ezek a szabályok a következők:
  • Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. 
  • Eltérő megállapodás hiányában a munkavállaló munkarendje kötetlen.

Szja és járulékfizetés

487/2020. (XI. 11.) kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt
  • igazolás nélkül, 
  • költségként elszámolható tételnek minősül a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben 2022. évben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta 20 000 forintnak megfelelő összeg.
Megjegyzés: Ha a távmunkavégzés nem a teljes hónapban valósul meg, akkor a fenti havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része vehető figyelembe.

A fentiek feltétele, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján az alábbiak szerinti költséget nem számol el. Ezek az elszámolható költségek a következők:
  • az internet-használat díja (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díjat),
  • a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja azzal, hogy ha a lakás és a munkavégzési hely műszakilag nem elkülönített, akkor e kiadás(oka)t a távmunkavégzéssel arányosan, az adott költségre jellemző mértékegységeket (munkaidő, m2, m3 stb.) kell alapul venni.
Végezetül meg kell említeni, hogy ha távmunkában a munkavégzésre Magyarországon kerül sor, akkor a távmunkavégzés biztosítási jogviszonyt hoz létre. Munkaviszonyban a munkabérből, de legalább a minimálbér 30 százalékából – azaz bruttó 60 000 forintból – 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot kell fizetni. 


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser


Blog témakörök
Blog archivum