hun eng ger
BaBér a Facebookon

A keresőképtelenséghez kapcsolódó jogszabálymódosítások

2021. Január 12. 15:28 - siteadminEzúttal két olyan 2020. december végi jogszabálymódosításról adok tájékoztatást, amely a keresőképtelenség igazolására, és ezen igazolás munkáltató részére történő továbbítására, valamint a keresőképtelenség felülvizsgálatára vonatkozik.  

A keresőképtelenség igazolása és annak továbbítása

2021. január 1-jétől hatályos a 102/1995. (VIII. 25.) kormányrendelet alábbi szabálya, amely a keresőképtelenség igazolására vonatkozik:

„A keresőképtelenség okát a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt orvos a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti „Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról” elnevezésű nyomtatványt. Ha a keresőképtelenségi állomány a 2 hetet meghaladja, a nyomtatványt legalább 2 hetenként kell kiállítani és a biztosított részére átadni. Az 5. számú melléklet szerinti igazolást az orvos munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával, valamint aláírásával ellátva és a rendelő címét feltüntetve kell a beteg részére átadni.”

A korábbi szabály úgy rendelkezett, hogy tartós keresőképtelenség esetén a keresőképtelenségi állomány 8. napjától a keresőképtelenség igazolására a 6. számú melléklet szerinti az "Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről" megnevezésű, nyomtatványt kell – legalább 2 hetenként – kiállítani. Ez a nyomtatvány azonban megszüntetésre került, így 2021. január 1-jétől a "tartós" keresőképtelenség esetén azt a fentiekben ismertetett szabályt kell alkalmazni, hogy ha a keresőképtelenségi állomány a 2 hetet meghaladja, akkor az "Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról" elnevezésű nyomtatványt legalább 2 hetenként kell kiállítani és a biztosított részére átadni.

A jogszabály rögzíti, hogy az "Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról” elnevezésű nyomtatványt a betegnek/biztosítottnak át kell adni. 2020. december végén megjelent a 657/2020. (XII. 24.) kormányrendelet, amely a veszélyhelyzet kapcsán 2020. december 25-i kezdettel arról rendelkezik, hogy 
  • a veszélyhelyzet ideje alatt a beteg részére nem kell átadni a fenti nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a beteg részére, 
  • míg a biztosított a nyomtatványt elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a foglalkoztató részére.
Ugyanakkor nem változott a veszélyhelyzet alatt sem az a szabály, hogy a foglalkoztató továbbra is köteles hitelt érdemlő módon igazolni a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését.

Összegezve: A koronavírus-világjárvány második hulláma kapcsán fennálló veszélyhelyzetben 2020. december 25-én vagy ezt követően az orvos a keresőképtelenségi orvosi igazolást elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a beteg részére, míg ezen időponttól a beteg/biztosított is megküldheti elektronikus úton – így különösen e-mailben – a keresőképtelenségi igazolást a foglalkoztató részére. 

Keresőképesség/keresőképtelenség felülvizsgálata

A másik változás a keresőképesség felülvizsgálatára vonatkozik.

A betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt a munkavállaló esetén a munkáltató, míg a közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztató, illetve az állami foglalkoztatási szerv jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni a kormányhivatalnál. A felülvizsgálat díjköteles, azaz a kérelmezőnek 15 800 forint egyszeri díjat kell fizetnie.

Megjegyzés: A felülvizsgálati kérelmet a keresőképtelen állományban tartó szolgálat szerinti területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani, amely a kérelem kézhezvételét követően megvizsgálja, hogy van-e jogszabályi lehetőség a felülvizsgálat elvégzésére és erről a munkáltatót értesíti. 

A fenti felülvizsgálat kapcsán a 102/1995. (VIII. 25.) kormányrendelet 2021. január 1-jétől kiegészült az alábbi új – a kérelem tartalmára vonatkozó – szabállyal:

A  felülvizsgálat kapcsán meg kell adni a munkavállaló, valamint közfoglalkoztatott személy 
  • nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, anyja nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét és 
  • a keresőképtelenség kezdetét. 
Továbbá a felülvizsgálatra irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a munkáltató, illetve közfoglalkoztató nevét, címét, adószámát, az aláírási jogkörrel rendelkező személy nevét, valamint telefonos és postai elérhetőségét.

A fenti új szabályon túl továbbra is változatlan, hogy a szakértő főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból fellelhető adatok, vagy indokolt esetben a keresőképtelen biztosított vizsgálata alapján dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy keresőképességéről, és a döntést követően arról a foglalkoztatót és a foglalkoztatottat írásban értesíti. 

A fenti döntéssel szemben van helye jogorvoslatnak, azaz akár a foglalkoztatott, vagy akár a foglalkoztató a döntés közlésétől számított 8 napon belül az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalnál orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

Blog témakörök
Blog archivum