hun eng ger
BaBér a Facebookon

A Brexit kapcsán alkalmazandó járulék és szociális hozzájárulási adó szabályai

2020. Január 28. 10:43 - siteadmin2020. július 1-jén lép hatályba az új Tbj., azaz a 2019. évi CXXII. törvény. Az új Tbj. külön rendelkezik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (együttesen Egyesült Királyság) európai uniós tagságának megszűnését – azaz a Brexitet – követően arról, hogy ki minősül saját jogú  nyugdíjasnak, továbbá miként alakul a kiküldetés, valamint egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéshez kapcsolódó lakóhely, tartózkodási hely szabályairól. 

Saját jogú nyugdíjas

Az új Tbj. alapján saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki
  • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával meghatározott saját jogú nyugellátásban részesül, továbbá 
  • szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által megállapított öregségi nyugellátásban részesül, 
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy 
  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.
Az új Tbj. rögzíti, hogy a Brexit esetén 2020. december 31-ig, saját jogú nyugdíjasnak minősül az a természetes személy is, aki az Egyesült Királyság jogszabályainak alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül. 

Kiküldetés

Mind a jelenleg hatályos Tbj. (azaz az 1997. évi LXXX. törvény) , mind az új Tbj. alapján a biztosítás nem terjed ki többek között a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor. A fenti szabály akkor alkalmazható, ha az alábbi két feltétel érvényesül: 
  • a fenti munkavégzés a 2 évet nem haladja meg, és 
  • az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva már 3 év eltelt. 
Az új Tbj. rögzíti, hogy Brexit esetén az  Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnését követően megkezdett kiküldetésekre a fenti szabályt azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
  • az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnését megelőzően megkezdett, egyesült királysági kiküldetéseket figyelmen kívül kell hagyni a  belföldi munkavégzés óta eltelt 3 évet meghatározó feltétel vizsgálatakor egészen 2020. december 31-ig, valamint 
  • a Magyarországra irányuló kiküldetések között legalább 2 hónapnak el kell telnie.  
Meg kell említeni a fenti 2 éves kiküldetési időtartam meghosszabbításáról rendelkezik mind a hatályos Tbj, mind az új Tbj., mely szerint 2 évnél hosszabb munkavégzés esetén lehetőség van a kiküldetés meghosszabbításának bejelentésére akkor, ha
  • a kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény következik be, ami alapján a munkavállaló magyarországi munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan 2 évnél hosszabb időtartamúvá válik, és
  • az fenti bekezdésben foglalt körülmény a magyarországi munkavégzése kezdetét követő legalább 1 év után következik be, amelyet a munkavállaló 8 napon belül bejelent az állami adóhatóságnak.
Brexit esetére az új Tbj. rögzíti, hogy az  Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnésekor Magyarországról az  Egyesült Királyságba történő, folyamatban lévő kiküldetések a  kiküldetések megkezdésekor –  kiküldetés hosszabbítása esetén a hosszabbításkor – ismert időtartamig, de legfeljebb 2020. december 31-ig minősülnek kiküldetésnek. 

Megjegyzés: Brexit esetén a fenti, kiküldetésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a szociális hozzájárulási adófizetésnél is azzal, hogy a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény nem jelöli meg 2020. december 31-ét határidőként, hanem ehelyett ún. ismert időtartamot említ.

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

Mind a jelenlegi, mind az új Tbj. úgy rendelkezik az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési (amely idén havi 7 710, napi 257 forint) kötelezettségről. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség egyik feltétele, hogy a természetes személy a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább 1 éve a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint bejelentett szálláshellyel rendelkezik Magyarország területén. A fenti 1 éves időtartamba beleszámít az a legfeljebb 90 napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett Magyarország területén bejelentett lakóhellyel.

Brexit esetére az új Tbj. szabályozza, hogy ha a természetes személy az Egyesült Királyságban 2020. december 31-ig rendelkezett lakó- vagy tartózkodási hellyel, ezeket az  időszakokat lakó- vagy tartózkodási hely teljesítése szempontjából megfelelően figyelembe kell venni.


Jogszabályi alap: 2019. évi CXXII. törvény 104. §


Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella, közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser

Blog témakörök
Blog archivum